7K

COMPANIES

55K

EMPLOYEES

100K

DOCUMENTS

Enersense E-Sense – Intelligence platform

Enersense E-Sense Core – seuraavan sukupolven ohjelmistoalusta – on julkaistu. Lue lisää yhtiötiedotteestamme. 

TARVITSEEKO SINUN

VALVOA, ETTÄ ALIHANKKIJAT NOUDATTAVAT LAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSIA?
TIETÄÄ, KETKÄ TÄLLÄ HETKELLÄ TYÖMAALLA TYÖSKENTELEVÄT – JA OVATKO HE TÄYSIN PÄTEVIÄ TEHTÄVIINSÄ?
KOORDINOIDA HANKKEESI TUKIPALVELUITA?

Enersense E-Sense on SaaS-mallin mukainen palvelu toimitusketjun auditointiin, materiaalihankintoihin ja rakennushankkeiden resurssien hallintaan. Useat suuret teolliset toimijat ja urakoitsijat käyttävät kansainvälisesti Enersense E-Senseä vaativaan työvoiman ja urakoitsijaketjun hallintaan.

Enersense E-Senseä käyttää tällä hetkellä yli 6 000 yritystä yli 45 000 työntekijän hallinnointiin sekä yli 100 000 asiakirjan päivittämiseen ja tarkistamiseen joka vuosi

 

• Tilaajavastuu
• Sopimustietojen hallinta
• Aikataulutus
• Dokumentaatio
• Viranomaisraportointi

Projektissasi mukana olevat yritykset ovat työnantajia, ja toisinaan täysin uusia ja ennestään tuntemattomia. On ehdottaman tärkeää varmistaa, että yritykset maksavat veronsa ja työntekijöiden vakuutusmaksut ajallaan. Enersense E-Sensen tilaajavastuu -toimeksianto  ja alihankintaketjun hallintatyökalut antavat sinulle kattavan yleiskuvan projektissa mukana olevista yrityksistä.

TILAAJAVASTUU

Enersense E-Sensen tilaajavastuu -toimeksianto tarjoaa kaikenkokoisille hankintaorganisaatioille kokonaisvaltaisen ratkaisun yritysten tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hankintaan ja tietojen ajantasalla pitämiseen sekä säilytykseen. Toimeksianto voidaan toteuttaa perustarkastuksena tai se voidaan laajentaa kattamaan myös omat aliurakoitsijoille asettamanne vaatimukset. Tilaajavastuu -toimeksianto on suoraan integroitavissa kulkulupaprosessin hallintaan. Kaikki yritystä koskevat tiedot ja dokumentit tallennetaan Enersense E-Senseen yrityksen omaan profiiliin, missä urakoitsija itse pääsee ylläpitämään yrityksensä ajantasaisia tietoja. Enersense E-Sense hakee tarvittaessa yrityskohtaisia tietoja myös viranomaisilta hyödyntäen nykyaikaisia tiedostonsiirron mahdollisuuksia käyttävää ohjelmistoa. Asiantuntijapalvelumme on erikoistunut ulkomaisten yritysten selvitysten tekemiseen.

SOPIMUSTIETOJEN HALLINTA

Yrityksiä hallinnoidaan Enersense E-Sensessä hankinnasta aina projektin päättymiseen asti. Yritykset liitetään projekteihin sopimusten kautta. Sopimukset voivat koostua dynaamisista sopimusparametreja koskevista tiedoista ja määritellyistä sopimusasiakirjoista. Kaikki projektissa käytetyt henkilö- ja omaisuusresurssit voidaan yhdistää sopimustunnuksen avulla, mikä mahdollistaa työvoima- ja omaisuustietojen tehokkaan käytön.

AIKATAULUJEN HALLINTA

Työn tyyppi, yrityksen ja työvoiman aktiivisuusjakso sekä projektin vaiheet antavat Enersense E-Sensen käyttäjille loistavan mahdollisuuden seurata ja hallita projektiaikataulua selkeässä pipeline-näkymässä. Voit asettaa päämääriä ja määräaikoja kaiken tyyppisille tehtäville sekä huomauttaa aliurakoitsijaa, mikäli tarvittavia tietoja puuttuu. Voit delegoida osan aikataulutuksesta aliurakoitsijoille tarjoamalla heille käyttöoikeudet oman projekti-osuutensa aikatauluun. Suurissa projekteissa asiantuntijamme voivat avustaa aliurakoitsijoita.

DOKUMENTTIEN HALLINTA

Enersense E-Senseä on käytetty dokumenttien hallintaan ydinvoima- sekä öljy- ja kaasu-projekteissa. Itse järjestelmän lisäksi meillä on tarjottavana vahva asiantuntijoiden tiimi, joka pystyy tukemaan laajoja dokumentaatio-hankkeita. Olemme kehittäneet Enersense E-Sensen dokumenttien hallinnan siten, että se tarjoaa koko projektin dokumentaation aliurakoitsijoiden ja sidosryhmien antamien tietojen pohjalta.

VIRANOMAISRAPORTOINTI

Työn tilaajan on annettava Verohallinnolle tiedot kaikista tilaamistaan urakoista sopimusarvon ylittäessä €15.000. Tämä hoituu vaivattomasti Enersense E-Sensen kautta. Urakoita voidaan ilmoittaa sopimuskohtaisesti tai projektikohtaisesti, urakan alkaessa sekä silloin, kun yritys laskuttaa urakkasopimuksen perusteella.

Rakennustyömailla päätoteuttajien on annettava Verohallinnolle tiedot kuukausittain kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Enersense E-Sense ohjelman avulla ilmoittaminen ja samalla tietojen hallinta onnistuu helposti. Ohjelma tarjoaa näkymän työmaan profiiliin ja koko alihankintaketjuun sekä työmaalle liitettyihin työntekijöihin. Urakoitsijat pystyvät itse päivittämään tietojaan reaaliajassa Enersense E-Senseen.

DIGITAALISET ALLEKIRJOITUKSET

Käytämme tehokkaimpia nykyaikaisia teknologioita digitaalisessa hyväksymisprosessissa. Vastuuhenkilöt pysyvät jatkuvasti ajan tasalla uusista toimenpiteistä ja syötteistä dokumentointi-prosessissa. Digitaaliset allekirjoitustyökalumme toimivat loistavasti yhdessä redline -menetelmän ja asiakirjojen hyväksymisen kanssa.

• Työvoiman hallinta
• Työajan hallinta
• Pätevyyksien hallinta
• Kulunvalvonta

Enersense E-Sense tarjoaa dynaamisia projektiominaisuuksia työntekijöiden tietojen ja asiakirjojen keräämiseen ja hallitsemiseen. Kaikille työntekijöille voidaan myöntää käyttöoikeus Enersense E-Sensen My Page -sivuille. Työturvallisuudesta, valvonnasta ja muusta turvallisuudesta vastaavat osastot tarvitsevat näitä työntekijätietoja.

TYÖVOIMAN HALLINTA

Meillä on vahva ymmärrys siitä, kuinka lakisääteisiä työvoimaa koskevia tietoja tulee hallita erilaisissa projekteissa. Enersense E-Sensen avulla voit liittää ihmiset projekteihin ja saada enemmän tietoja vähemmällä manuaalisella työllä, kun käytät Urakoitsija- ja My Page -näkymiä. Hallinnolliset palvelumme pitävät sinut ajan tasalla kaikista ongelmista, jotka vaativat huomiosi. Tavoitteemme on mahdollistaa projektien hallinta mahdollisimman vähällä määrällä paperilomakkeita tai Excel-taulukkoja. Enersense E-Sensen osastojen välisen automatisoinnin ja ohjelmistointegraation ansiosta järjestelmän työvoimatietoja voidaan käyttää kantatietotyökaluna millaisessa rakennushankkeessa tahansa tai millaisen teollisuusalueen kulunvalvonnassa tahansa. Olemme erikoistuneet hallitsemaan työvoimatietoja koko alihankintaketjussa alkaen rekrytoinnista ja auditoinnista aina työntekijäraportointiin asti.

TYÖAJANHALLINTA

Enersense E-Sensen avulla voidaan ylläpitää kattavaa projektin työaikakirjanpitoa. Järjestelmä tarjoaa kolme menetelmää työajan raportointiin: Kulunvalvonnan aikaleimat, aliurakoitsijan työnjohtajan ilmoitus tai ilmoitus työntekijän My Page -sivun kautta. Tehdyn työajan lisäksi aliurakoitsijoihin voidaan liittää tilaus- tai urakkasopimustiedot. Näin Enersense E-Sense mahdollistaa kaikkien aliurakoitsijoiden laskutustietojen hyväksynnän. Työaikatiedot voidaan myös liittää projektivaiheisiin, jolloin niitä voidaan hyödyntää työn edistymisen seurannassa. Kaikkien työntekijöiden yhteenlaskettuja työtunteja voidaan hyödyntää työtapaturmataajuuden raportoinnissa.

PÄTEVYYDET JA OSAAMINEN

Menestyksellisen projektin taustalla ovat työntekijöiden pätevyydet ja osaaminen. Enersense E-Sense tarjoaa työtehtäviin ja tiettyihin yksittäisiin töihin liittyvän pätevyystyökalun. Kaikki pätevyydet voidaan määrittää olemaan voimassa tiettyyn päivämäärään asti, ja niihin voidaan liittää asiakirjat, joilla pätevyys vahvistetaan. Pätevyyksien hallinta voidaan integroida projektin kulunvalvontaan. Henkilön, jolta puuttuu tarvittava pätevyys – tai jos pätevyys on vanhentunut – kulunvalvontalaitteet käännyttävät pois. Työnvalvojilla on jatkuva näkyvyys koko alihankintaketjun pätevyystilanteeseen.

KULUNVALVONTA

Kulunvalvontapalvelumme tuottaa teille projektin ajantasaisen työntekijälistan sekä projektien alihankintaketjun kattavan tuntiseurannan. Kulunvalvontalaitteiden kytkeminen projektille avaa valituille henkilöille tuntikirjaustietojen ja läsnäoloseurannan raportit työmaaprofiileissa.

Voimme tuottaa rakennustyömaiden tai erilaisten projektien koko kulunvalvonnan. Yhteistyöverkostomme avulla voimme tuottaa myös pyörö- ja liukuportit ja ajopuomit sekä näihin liittyvät ominaisuudet esimerkiksi ajolupien hallintaan.

Yhteistyöverkostomme avulla tuotamme kovissa oloissa testatun kulunvalvontalaitteiston lisäksi mm.

  • Lupatoimisto -ominaisuuden sähköisten henkilökorttihakemusten hallintaan
  • Kulkutunnisteet (kortit, avaimenperät), korttitulostimet, Kamera jalustoineen
  • Työn valvojan mobiilisovellus vahvuuden hallintaan (NFC)
  • Laitteisto elektronisiin ja digitaalisiin allekirjoituksiin

• Varaaminen
• Tarkastukset
• Hallinta
• Mobiilit RFID-ratkaisut

Enersense E-Sensessä omaisuudet voivat olla esimerkiksi rakennuksia, toimistotiloja, ajoneuvoja, työvälineitä, laitteita, kaappeja, säiliöitä tai nostureita. Enersense E-Sense tarjoaa projektille jaetun alustan, jossa yritysten ja ihmisten tiedot yhdistyvät kaikkeen projektissa käytettävään omaisuuteen.

DYNAAMISUUS

Omaisuuksien hallinta Enersense E-Sensessä on dynaamista. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä voi itse luoda uusia omaisuustyyppejä omien vaatimustensa mukaisesti. Enersense E-Sensessä on valmiina pohjat yleisimmille omaisuustyypeille, kuten ajoneuvoille ja majoitustiloille. Omaisuuksille voidaan asettaa erilaisia hälytyksiä, kuten muistutuksien lähettäminen tietylle kunnossapitoyhtiölle tai kyseistä resurssia käyttävälle urakoitsijalle. Omaisuuksien varaamiselle ja käytölle voidaan asettaa myös erilaisia pätevyysvaatimuksia.

VARAAMINEN JA KÄYTTÖ

Kaikille projektiin liitetyille käyttäjille voidaan määritellä oikeudet varata ja käyttää projektiin liitettyjä omaisuuksia. Kulut voidaan yhdistää käyttötietoihin ja siten laskuttaa käyttötuntien perusteella. Omaisuuksien varaaminen ja käyttö saattavat vaatia tiettyjä henkilökohtaisia pätevyyksiä, joten on tärkeää määritellä käyttäjien oikeudet.

TARKASTUS

Erityyppiset omaisuudet on tarkastettava eri tavalla. Auto on katsastettava kerran vuodessa, mutta rakennustelineet on tarkastettava joka viikko. Enersense E-Sensen kautta pystyt valitsemaan oikean tarkastustiheyden erityyppisille omaisuuksille. Tarkastus voidaan suorittaa mobiili- tai työpöytäohjelmistoa apuna käyttäen. Myös tarkastuslomake on dynaaminen ja koostuu asiakirjoista, kuvista ja vapaamuotoisista tekstikentistä. Käyttäjä määrittelee omaisuuden omistajan sekä tämänhetkisen haltijan, joka on vastuussa omaisuudesta.

MOBIILIT RFID-RATKAISUT

Mobiili sovelluksemme tukevat uusimpia RFID- ja GPS-teknologioita. Enersense E-Sense korvaa lukemattomat Excel-taulukot ja paperilomakkeet, jotka sisältävät keskeisiä projektin tietoja. Pystymme tarjoamaan räätälöidyn resurssienhallinta mobiilisovelluksen, jossa on halutut tarkastus-, varaus- tai ajanseuranta ominaisuudet.

NYKYAIKAISIA TEKNOLOGIOITA

apuna käyttäen me kehitämme räätälöityjä digitaalisia ratkaisuja toimialan tarpeisiin. Asiakkaidemme haasteet liittyvät usein mobiilipalvelujen kehittämiseen, esineiden internetiin ja pilvipalveluihin. Tarjoamme apua myös järjestelmäintegroinnissa. Kehitämme ohjelmia ja sovelluksia useille alustoille ja teknologioille. Valitsemme teknologiat ja työkalut aina sen pohjalta, mitkä sopivat parhaiten asiakkaan liiketoimintaan, toimintaympäristöön ja käyttäjien tarpeisiin.

HAASTA MEIDÄT, NIIN PÄÄSET HYÖTYMÄÄN

• ammattitaitoisesta paikallisten lakisääteisten määräysten hallinnasta sekä kattavasta tiedonantovelvollisuuden alaisuuteen kuuluvasta raportoinnista
• vastuun jakamisesta erittäin kokeneen kumppanin kanssa
• yhdenmukaisista ja tehokkaista projektien resursseja koskevista tiedoista
• korkeimman tason tietoturvasta ja mahdollisimman pienestä määrästä Excel-taulukoita
• hyvämaineisesta asiantuntijapalvelusta
• kustannussäästöistä ja vaatimusten mukaisesta riskienhallinnasta projektin koko alihankintaketjussa.

 

CONTACT US AND LEARN MORE

Contact us

Mika Linnamäki
Project Sales Director

+358 40 674 7701
mika.linnamaki [at] enersense.com

Juha Latva
Chief Technology Officer

juha.latva [at] enersense.com

E-Sense Support Service

+358 10 2926 230
support [at] e-sense.eu