Enersense International Oyj
Katso tästä Enersensen esittelyvideo

 

Sijoita teollisuuden kilpailukykyyn

Suomen kansantalouden tulevaisuus on erittäin riippuvainen teollisuuden kilpailukyvystä.

Enersensen missio: Teollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen

Enersense on erikoistunut teollisuuden vaativien rakennus- ja huoltohankkeiden optimointiin projektihallinnan , -resurssoinnin ja –tuotannon osalta.

Videotallenne Helsingin yhtiöesittelytilaisuudesta

Miksi sijoittaa Enersenseen?

10 hyvää syytä

 1. Ainutlaatuinen kokonaistarjoama resurssien hallinnassa ja teollisuuden digitalisoinnissa
 2. Tarjoamme tuotteita ja palveluita joustavasti sekä globaalisti asiakkaiden tarpeiden mukaan
 3. Olemme pitkäjänteisesti panostaneet digitaaliteknologian hyödyntämiseen ja ohjelmistoalustatalouteen
 4. Meillä on vahva kokemus vaativista teollisista hankkeista
 5. Asiakkaitamme ovat kansainväliset suuryritykset ja kansainvälisesti toimivat suomalaiset yritykset
 6. Olemme luoneet tehokkaan kansainvälisen työvoiman hankintaverkoston
 7. Panostuksemme työntekijöistä huolehtimiseen ja työturvallisuuden johtamiseen on tehnyt meistä houkuttelevan työnantajan ja liiketoimintakumppanin
 8. Olemme kasvaneet nopeasti ja kannattavasti
 9. Toimintamme pohjautuu arvoihin, joista on asiakkaillemme sekä henkilökunnallemme aitoa hyötyä
 10. Tavoiteemme on olla kansainvälisesti johtavia seuraavan sukupolven liiketoimintakumppaneita teollisuudelle

Toimitusjohtajan katsaus

Tervetuloa mukaan parantamaan teollisuuden kilpailukykyä!

Aloitimme liiketoimintamme vuonna 2005 ja vuonna 2017 liikevaihtomme oli jo 47 miljoonaa euroa. Olemme näiden vuosien aikana toimineet projekteissa yli 30 maassa, ja 80 prosenttia asiakkaistamme on kansainvälisiä teollisuuden toimijoita. Olemme kasvaneet määrätietoisesti kuuntelemalla asiakastarpeita ja tarttumalla ennakkoluulottomasti eteen tuleviin mahdollisuuksiin.

Teollisuuden projekteissa on käynnissä suuri muutos, jonka mahdollistajana ja moottorina haluamme olla. Haluamme haastaa vanhoja toimintamalleja ja viedä aktiivisena eturivin toimijana uusia ratkaisuja teollisille toimijoille. Tarjoamme kaikilla liiketoiminta-alueillamme teollisuuden seuraavan sukupolven ratkaisuja, kuten resursoinnin hybridimallia ja allianssiliiketoimintaa tukevaa uutta digitaalista ohjelmistoalusta tukipalveluineen.

Tavoitteenamme on olla Pohjoismaissa ja Euroopassa johtavia seuraavan sukupolven liiketoimintakumppaneita energia-, rakennus- ja telakkateollisuudelle vuoteen 2020 mennessä. Digitalisaation avulla yhdistämme teollisuuden erilaiset roolit ja liiketoimintamallit seuraavan sukupolven palveluksi. Strategiamme toteutuksen keskiössä on laajempi yhteistyö nykyisten asiakkaiden kanssa, uusien asiakkuuksien hankkiminen,

laajentuminen uusille markkinoille ja panostaminen digitaaliseen tuotekehitykseen.

Osakeannista saatavat varat aiomme käyttää liiketoimintamme strategian mukaiseen vahvistamiseen sekä kasvustrategian toteuttamiseen tukemalla orgaanista kasvua sekä tekemällä mahdollisia yritysostoja. Listautuminen antaisi meille mahdollisuuden ottaa seuraava askel kasvumme tiellä.

Jussi Holopainen
Toimitusjohtaja
Enersense International Oyj

Avainluvut

Konsernin tunnusluvut
Luvut on johdettu tilintarkastetuista tilinpäätöksistä

2017
FAS

2016
FAS

Liikevaihto, 1000 euroa

47 036* 36 893*

Käyttökate (EBITDA), 1 000 euroa
% liikevaihdosta

1 944
4,1 %
4 025
10,9 %

Liikevoitto (EBIT), 1000 euroa
% liikevaihdosta

1 728*
3,7 %
3 904*
10,6 %

Tilikauden voitto (tappio), 1 000 euroa
% liikevaihdosta

995*
2,1 %
2 920*
7,9 %

Omavaraisuusaste, %

19,0 % 31,8 %

Nettovelkaantumisaste, %

80,9 % 22,0 %

Oman pääoman tuotto, %

30,3 % 103,3 %***

Osakekohtainen tulos, euroa**

0,22 0,64

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin

662* 481*


* Tilintarkastettu
** Oikaistu 26.1.2018 tehdyn maksuttoman osakeannin mukaisesti, jonka jälkeen ulkona olevia osakkeita yhteensä 4 529 295
*** Tunnusluku tilinpäätöksen 2016 toimintakertomuksessa (77,11 %) on laskettu toisella laskentakaavalla (tilikauden tulos / oma pääoma) kuin Esitteessä (tilikauden tulos / oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana).

   

 

Liiketoiminta

Strategia

Enersensen strategiana on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin.

Strategian ytimenä ja yhtiön kilpailuetuna on yhdistää digitalisaation avulla teollisuudessa olevat erilliset roolit ja liiketoimintamallit seuraavan sukupolven palveluksi. Yhtiö aikoo haastaa entistä voimakkaammin perinteiset toimintamallit luomalla ja tukemalla uusia ratkaisuja.

Yhtiön strategian kulmakivinä ovat laajempi yhteistyö nykyisissä suurasiakkaissa, uusien asiakkuuksien hankkiminen, etabloituminen uusille markkinoille ja panostaminen digitaaliseen tuotekehitykseen.

Yhtiö tarjoaa kaikilla liiketoiminta-alueillaan proaktiivisesti nykyisille asiakkailleen ja potentiaalisille uusille asiakkaille teollisuuden seuraavan sukupolven ratkaisuja. Näitä ovat muun muassa resursoinnin hybridimalli ja allianssiliiketoimintaa tukeva uusi digitaalinen ohjelmistoalusta tukipalveluineen.

Yhtiön kaikkien liiketoiminta-alueiden ensisijaisina strategisina asiakkuuksina ovat Suomessa suuret ja keskisuuret rakennus- ja huoltoseisakkihankkeet sekä teollisuuden tuotantolaitokset ja rakennusteollisuus. Yhtiö pyrkii laajentamaan kansainvälistä liiketoimintaansa pääasiassa jo olemassa olevien asiakassuhteiden avulla. Näitä ovat Suomessa teollisuuden suurissa investointihankkeissa toimivat globaalit yritykset. Maantieteellisesti seuraavan 3–5 vuoden aikana yhtiö aikoo etabloitua ensin vahvasti muihin Pohjoismaihin ja sen jälkeen Itämeren alueen maihin. Yhtiö näkee myös potentiaalisina asiakasryhminä Suomessa muun muassa digitaalisten ratkaisujen osalta kaupungit, kunnat, suurtapahtumat ja myös pienemmät teollisuusyritykset.

Lisäksi yhtiön strategiana on kehittää jatkuvan parantamisen periaatteella

 • kohdeyrityksen ja työntekijän välistä parempaa sekä tarkempaa yhteensopivuutta 


 • omien rekrytointiverkkopalveluiden suosiota 


 • kohdeyritysten sekä omien työntekijöiden ammatti-ja 
turvallisuusosaamista sekä hyvinvointia 


 • oman digitaalisen tuotannon aseman säilyttämistä kehityksen 
kärjessä kilpailukentässä

 • brändin ja työnantajakuvan vetovoimaisuutta sekä tunnettuutta 


Toimintaympäristö

Projektien optimointi ja digitalisaatio muuttavat teollisuuden liiketoimintaa

Suurten teollisten projektien läpivienti vaatii runsaasti ja monipuolisesti ammattitaitoisia resursseja. Ammattitaitoisten ja riittävien resurssien saatavuus, aikataulussa pysyminen, laadukas lopputulos ja kustannustehokkuus ovat onnistuneen kokonaisprojektin mittareita.

Haastavissa teollisuusprojekteissa työvoiman optimointi vaatii resurssien tuottamista eri puolilta maailmaa. Maapallon väestömäärän ja koulutuksen yleisen tason kasvusta huolimatta oikeanlaisten resurssien saatavuudesta on pulaa ja kilpailu osaajista on kovaa esimerkiksi energiahankkeissa. Toisaalta globalisaatio ja ihmisten valmiudet muuttaa työn perässä edesauttavat työvoiman liikkuvuutta ja saatavuutta. Yhtiön arvion mukaan työperäinen maahanmuutto tulee kasvamaan voimakkaasti tulevina vuosina. Teollisten projektien kohdemaiden lainsäädökset sekä projektien laatustandardivaatimukset asettavat rakennusprojekteissa rakennuttajan vaativaan asemaan ja vastuuseen, ja rakennuttaja tarvitsee usein avukseen kokeneen kumppanin, jotta laatu- ja vastuuvaatimukset tulevat täytettyä ja jotta projektin lopputulos on onnistunut kaikkien osapuolten kannalta.

Projektiresursoinnissa siirrytään myös uusien liiketoimintamallien pariin. Puhtaan aliurakointimallin sijaan on otettu käyttöön allianssimalli. Allianssimallissa jaetaan hyötyjä, vastuita ja riskejä projektin eri osapuolten kesken. Tässä mallissa osapuolet sitoutetaan vahvemmin kokonaisprojektiin sen läpinäkyvyyden ja paremman tiedonkulun avulla. Allianssimallissa eri osapuolilla on tehokkaampi mahdollisuus vaikuttaa projektin onnistumiseen. Perinteisessä alihankintamallissa projektia koordinoidaan vertikaalisesti ylhäältä alaspäin. Allianssimallissa koordinointi tapahtuu vertikaalisen lisäksi myös horisontaalisesti eri projektiorganisaatiotasoilla.

Enersensen johdon arvio markkinaympäristöstä

Teollisten hankkeiden projektiluontoisuudesta johtuen Enersensen johdon näkemyksen mukaan henkilöstövuokraus tulee lisääntymään lähivuosina merkittävästi.

Henkilöstön ulkoistaminen on Suomessa vielä alkutekijöissään verrattuna moneen muuhun maahan. Vuoden 2015 aikana henkilöstön ulkoistusaste oli Suomessa noin 1,2 prosenttia, joka oli matalampi kuin ulkoistusaste Euroopassa keskimäärin (1,9 prosenttia) ja globaalisti (1,7 prosenttia).*

Digitalisaatiota hyödyntäen Enersensen kehittämä henkilöstöresursoinnin optimointi- ja hybridimalli on osoittautunut kilpailukykyiseksi ratkaisuksi, erityisesti vaativissa teollisissa hankkeissa.
* Lähde: World Employment Confederation – Economic Report 2017 edition

Enersensen vahvuudet kilpailukentässä

Erityisosaaminen vaativissa teollisuushankkeissa

Meillä on erityisosaamista vaativien teollisuuden hankkeiden projektin- hallinnasta, -resurssoinnista ja -tuotannosta. Meillä on kokemusta mm. seuraavista hankkeista: Olkiluoto 3 -ydinvoimala, Äänekosken biosellu- tehdas, Kilpilahden teollisuusalue, LNG-terminaalihankkeet sekä Rauman ja Turun telakoiden laivaprojektit.

Palveluiden tuottaminen joustavasti ja
 globaalisti asiakkaan tarpeen mukaan


Uudistamme perinteisiä toimintatapoja ja -malleja. Yhdistämme digitalisaation avulla aiemmin erilliset roolit ja liiketoimintamallit. Tämä mahdollistaa palvelujen tarjoamisen hyvin laajasti eri sektoreilla useimmilla toimialoilla. Tarjoamamme skaalautuu erikokoisille asiakastarpeille ja käytössämme on asiakastarpeen mukaan useita ansainta- ja hinnoittelumalleja.

Ulkomaisen työvoiman hankintaosaaminen ja tehokas kansainvälinen hankintaverkosto


Pystymme reagoimaan nopeasti asiakkaan suuriin resurssitarpeisiin hankkimalla työvoimaa Suomen lisäksi myös ulkomailta. Suomessa oleviin projekteihin noin 70 prosenttia työvoimasta hankitaan ulkomailta. Yli 80 prosenttia asiakkaistamme on kansainvälisiä suuryrityksiä ja suomalaisia kansainvälisesti toimivia teollisuusyrityksiä.

Työntekijöistä huolehtiminen houkuttelee työntekijöitä ja parantaa työmotivaatiota sekä -turvallisuutta


Enersense hoitaa erityisesti kansainvälisen työvoiman logistiset asiat tehokkaasti työntekijän puolesta, jolloin työntekijä voi keskittyä täysipainoisesti työntekoon ilman häiriötekijöitä: esimerkiksi matkustamis-, auto- ja asumisjärjestelyt, kulkuluvat työmaille sekä henkilökohtaiset työturvallisuusvarusteet. Olemme panostaneet pitkäjänteisesti työntekijöistä huolehtimiseen ja työturvallisuuden johtamiseen.

Projektiosaamisen ja -tiedon optimointi
sekä hallinta E-Sense -ohjelmistoalustalla
ja tukipalveluilla


Itse kehitetty projektinhallinnan ohjelmistoalusta, jossa on yli 7 000 yrityskäyttäjän sekä 55 000 työntekijän tiedot, ja jonka avulla käsitellään noin 100 000 asiakirjaa vuosittain. Meillä on tuotannossa lähes kokonaan uusi ohjelmistoalustaversio E-Sense 3, jonka konsepti sekä kehitys perustuvat asiakastarpeisiin ja tuoreeseen digitaaliteknologiaan. E-Sense 3 tulee auttamaan teollisuuden suurprojekteja entistä kokonaisvaltaisemmin SaaS (Software as a Service) -palveluna.

Ohjelmistoalustan lisäksi tarjoamme asiakkaille laajat projektinhallinnan ja -resursoinnin tukipalvelut, mm. viranomaisraportoinnit, rekisteröinti- ja verotiedot sekä työmaiden urakointiketjujen hallinnoinnin.

Osoitettu kyky kasvattaa liiketoimintaa nopeasti
ja kannattavasti


Olemme lähes kolminkertaistaneet liikevaihtomme vuodesta 2015 vuoteen 2017, pysyen koko ajan hyvin kannattavana. Orgaanisen kasvun lisäksi olemme hankkineet asiakkaaksi uusia suuryrityksiä telakkateollisuudessa liiketoimintakauppojen avulla. Näissä asiakkaissa on potentiaalia kasvattaa Enersensen kokonaistarjoamaa. Kasvumme on auttanut meitä haastamaan perinteisillä malleilla toimivat yritykset.