Enersense International Oyj

 

Viimeisin raporttimme:
Enersense International Oyj puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Enersense International Oyj PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2019, julkaistu 30.8.2019 klo 12.00.

Enersense

MISSIO: Teollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen

TAVOITE: Olla seuraavan sukupolven liiketoimintakumppani teollisuuden suurprojekteille

LISÄARVO TEOLLISUUDELLE: Varmistaa projektien onnistuminen optimoimalla osaaminen ja tiedonkulku

Enersense

 • on asiantuntijoiden ja työvoiman operaattori
 • on luonut työnkulun digitaalisen ekosysteemin
 • suunnittelee ja tekee teräsrakenteita sekä pintakäsittelytöitä

Pääasialliset asiakastoimialat:
energia-, rakennus- ja meriteollisuus

Liiketoiminta-alueet:

 1. Henkilöstöpalvelut, joka kattaa Värväämön liiketoiminnan
 2. Projektit, joka kattaa suuret teollisuuden hankkeet Suomessa, kansainväliset teollisuuden hankkeet sekä terästyöt ja pintakäsittelyt. 

Miksi sijoittaa Enersenseen?

10 hyvää syytä

 1. Ainutlaatuinen kokonaistarjoama resurssien hallinnassa ja teollisuuden digitalisoinnissa
 2. Tarjoamme tuotteita ja palveluita joustavasti sekä globaalisti asiakkaiden tarpeiden mukaan
 3. Olemme pitkäjänteisesti panostaneet digitaaliteknologian hyödyntämiseen ja ohjelmistoalustatalouteen
 4. Meillä on vahva kokemus vaativista teollisista hankkeista
 5. Asiakkaitamme ovat kansainväliset suuryritykset ja kansainvälisesti toimivat suomalaiset yritykset
 6. Olemme luoneet tehokkaan kansainvälisen työvoiman hankintaverkoston
 7. Panostuksemme työntekijöistä huolehtimiseen ja työturvallisuuden johtamiseen on tehnyt meistä houkuttelevan työnantajan ja liiketoimintakumppanin
 8. Toimintamme on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti vastuullista
 9. Toimintamme pohjautuu arvoihin, joista on asiakkaillemme sekä henkilökunnallemme aitoa hyötyä
 10. Tavoiteemme on olla kansainvälisesti johtavia seuraavan sukupolven liiketoimintakumppaneita teollisuudelle

Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2018 rakensimme tulevaisuutta

Vuonna 2018 taloudelliseen kehitykseemme vaikuttivat suurasiakasprojektiemme ajoitukset sekä kertaluontoiset kulut, jotka laskivat taloudellista tulostamme.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihtomme kehittyi odotetusti, sillä kasvua oli 25,5 %. Toisella vuosipuoliskolla odotuksemme kasvusta jäi toteutumatta mm. suurkohteemme Olkiluoto 3:n resurssitarpeen ennakoitua nopeammasta vähenemisestä loppuvuoden aikana. Vielä vuoden 2018 alussa 2/3 yhtiömme liikevaihdosta koostui OL3-hankkeesta, vuoden lopulla osuus oli alle 1/3.

Kokonaisuudessaan olemme kyenneet vastaaman tähän merkittävään murrokseen olosuhteisiin nähden hyvin.

Olemme päässeet mukaan uusiin projekteihin, jotka korvaavat OL3-projektin supistumista. Suurprojekteissa aloittaminen ja päättäminen aiheuttavat lisäkustannuksia verrattuna projektin aikaiseen kustannusrakenteeseen. Suurprojektien etu on niiden pitkäkestoinen positiivinen vaikutus liiketoiminnallemme.

Olemme tyytyväisiä siihen, miten onnistuimme strategiamme toteuttamisessa vuonna 2018. Katsauskauden aikana tehdyt investoinnit ja organisaatiomuokkaukset rasittivat kuitenkin taloudellista tulostamme.

Toteutimme alkuvuonna 2018 liiketoimintakaupan, jolla pääsimme mukaan erityisesti meriteollisuuden pintakäsittelyprojekteihin. Liiketoimintakaupan myötä saimme tarpeellisia asiakasreferenssejä Suunnittelu ja tuotanto -liiketoiminta-alueen kansainvälistymistä varten.

Liiketoimintakauppa sisälsi Turun telakan laivaprojektiin liittyvän sopimuksen, joka osoittautui meille ennakoitua kannattamattomammaksi ja heikensi merkittävästi taloudellista tulostamme. Sopimus neuvoteltiin päättymään vuoden 2018 loppuun. Tilinpäätöshetkellä yrityksen johto on varovaisuuden periaatetta noudattaen kirjannut alas riidanalaisia saamisia, joiden käsittely on vielä kesken.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla muodostui kertaluontoisia kuluja listautumisesta Nasdaq Helsinki First North -markkinapaikalle. Osakeannissa hankituilla varoilla ostimme muun muassa lokakuussa kasvuyhtiö Värväämö Oy:n, jolla vahvistimme asemaamme rakennusalan työvoimaresursoijana Suomessa. Värväämön vaikutukset Enersensen liikevaihtoon ja muihin talouslukuihin kohdistuivat vain vuoden 2018 kahteen viimeiseen kuukauteen.

Strategian mukaisesti Enersense etabloitui Eurooppaan uusille markkinoille vuonna 2018, josta aiheutui meille kertaluontoisia kuluja. Perustimme tytäryhtiöt Turkkiin, Saksaan ja Ranskaan. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla aloitimme toiminnan Ranskassa ydinvoimalaprojektissa ja Saksassa käynnistyi laivalohkojen varustelutyö. Erityisesti Ranskan ja Saksan toimintojen odotamme kasvavan merkittävästi vuoden 2019 kuluessa. Turkissa tavoitteemme on päästä mukaan muun muassa Akkuyu-ydinvoimalahankkeeseen. Lisäksi Norjassa saimme liikkeelle toiminnan vuoden 2018 aikana.

Alkuvuonna 2018 organisoimme uudelleen palvelukonseptimme kolmeen liiketoiminta-alueeseen. Uudistimme ja vahvistimme sekä myynnin että taloushallinnon organisaatioita. Vuoden lopulla sopeutimme yt-neuvottelujen tuloksena koko hallintohenkilöstömme vastaamaan nykytarvetta. Joulukuussa julkistimme seuraavan sukupolven ohjelmistoalustan E-Sense Core:n, jonka rakentamiseen olemme taloudellisesti investoineet muutaman vuoden ajan.

Ennakoimme liikevaihtomme palautuvan kasvu-uralle ja käyttökatteen paranevan käynnissä olevien liiketoiminnan tehostamistoimenpiteiden seurauksena.

Jussi Holopainen
Toimitusjohtaja
Enersense International Oyj

Avainluvut

Konsernin tunnusluvut
Luvut on johdettu tilintarkastetuista tilinpäätöksistä

2018
FAS

2017
FAS

Liikevaihto, 1000 euroa

47 355 47 036

Käyttökate (EBITDA), 1 000 euroa
% liikevaihdosta

-1 297
-2,7 %
1 944
4,1 %

Liikevoitto (EBIT), 1000 euroa
% liikevaihdosta

-1 673
-3,5 %
1 728
3,7 %

Kauden tulos, 1 000 euroa
Oikaistu tulos *

-1 937
-1 236

995
995

Omavaraisuusaste, % **

46,3 % 19,0 %

Nettovelkaantumisaste %

-5,3 % 80,9 %

Oman pääoman tuotto %

-32,7 % 30,3 %

Osakekkeiden lukumäärä

5 947 729 4 529 294

Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos EUR

-0,24  0,22

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin

727 662

 

* Oikaistussa tuloksessa on huomioitu listautumiskulut ajalta 1-12/2018 (yhteensä 701 tuhatta euroa).

** Omavaraisuusasteen tunnuslukua laskettaessa ei vähemmistöosuutta huomioida, jos vähemmistöosuus on negatiivinen.

Enersense International Oyj esittää vaihtoehtoisen tunnusluvun, oikaistun tuloksen, jossa ollaan huomioitu rahoituskuluihin kirjatut listautumiskulut, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

   

 

Strategia

Enersensen strategiana on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin.

Strategian ytimenä ja yhtiön kilpailuetuna on yhdistää digitalisaation avulla teollisuudessa olevat erilliset roolit ja liiketoimintamallit seuraavan sukupolven palveluksi. Yhtiö aikoo haastaa entistä voimakkaammin perinteiset toimintamallit luomalla ja tukemalla uusia ratkaisuja.

Yhtiön strategian kulmakivinä ovat laajempi yhteistyö nykyisissä suurasiakkaissa, uusien asiakkuuksien hankkiminen, etabloituminen uusille markkinoille ja panostaminen digitaaliseen tuotekehitykseen.

Yhtiö tarjoaa kaikilla liiketoiminta-alueillaan proaktiivisesti nykyisille asiakkailleen ja potentiaalisille uusille asiakkaille teollisuuden seuraavan sukupolven ratkaisuja. Näitä ovat muun muassa resursoinnin hybridimalli ja allianssiliiketoimintaa tukeva uusi digitaalinen ohjelmistoalusta tukipalveluineen.

Yhtiön kaikkien liiketoiminta-alueiden ensisijaisina strategisina asiakkuuksina ovat Suomessa suuret ja keskisuuret rakennus- ja huoltoseisakkihankkeet sekä teollisuuden tuotantolaitokset ja rakennusteollisuus. Yhtiö pyrkii laajentamaan kansainvälistä liiketoimintaansa pääasiassa jo olemassa olevien asiakassuhteiden avulla. Näitä ovat Suomessa teollisuuden suurissa investointihankkeissa toimivat globaalit yritykset. Maantieteellisesti seuraavan 3–5 vuoden aikana yhtiö aikoo etabloitua ensin vahvasti muihin Pohjoismaihin ja sen jälkeen Itämeren alueen maihin. Yhtiö näkee myös potentiaalisina asiakasryhminä Suomessa muun muassa digitaalisten ratkaisujen osalta kaupungit, kunnat, suurtapahtumat ja myös pienemmät teollisuusyritykset.

Lisäksi yhtiön strategiana on kehittää jatkuvan parantamisen periaatteella

 • kohdeyrityksen ja työntekijän välistä parempaa sekä tarkempaa yhteensopivuutta 


 • omien rekrytointiverkkopalveluiden suosiota 


 • kohdeyritysten sekä omien työntekijöiden ammatti-ja 
turvallisuusosaamista sekä hyvinvointia 


 • oman digitaalisen tuotannon aseman säilyttämistä kehityksen 
kärjessä kilpailukentässä

 • brändin ja työnantajakuvan vetovoimaisuutta sekä tunnettuutta 


Toimintaympäristö

Projektien optimointi ja digitalisaatio muuttavat teollisuuden liiketoimintaa

Suurten teollisten projektien läpivienti vaatii runsaasti ja monipuolisesti ammattitaitoisia resursseja. Ammattitaitoisten ja riittävien resurssien saatavuus, aikataulussa pysyminen, laadukas lopputulos ja kustannustehokkuus ovat onnistuneen kokonaisprojektin mittareita.

Haastavissa teollisuusprojekteissa työvoiman optimointi vaatii resurssien tuottamista eri puolilta maailmaa. Maapallon väestömäärän ja koulutuksen yleisen tason kasvusta huolimatta oikeanlaisten resurssien saatavuudesta on pulaa ja kilpailu osaajista on kovaa esimerkiksi energiahankkeissa. Toisaalta globalisaatio ja ihmisten valmiudet muuttaa työn perässä edesauttavat työvoiman liikkuvuutta ja saatavuutta. Yhtiön arvion mukaan työperäinen maahanmuutto tulee kasvamaan voimakkaasti tulevina vuosina. Teollisten projektien kohdemaiden lainsäädökset sekä projektien laatustandardivaatimukset asettavat rakennusprojekteissa rakennuttajan vaativaan asemaan ja vastuuseen, ja rakennuttaja tarvitsee usein avukseen kokeneen kumppanin, jotta laatu- ja vastuuvaatimukset tulevat täytettyä ja jotta projektin lopputulos on onnistunut kaikkien osapuolten kannalta.

Projektiresursoinnissa siirrytään myös uusien liiketoimintamallien pariin. Puhtaan aliurakointimallin sijaan on otettu käyttöön allianssimalli. Allianssimallissa jaetaan hyötyjä, vastuita ja riskejä projektin eri osapuolten kesken. Tässä mallissa osapuolet sitoutetaan vahvemmin kokonaisprojektiin sen läpinäkyvyyden ja paremman tiedonkulun avulla. Allianssimallissa eri osapuolilla on tehokkaampi mahdollisuus vaikuttaa projektin onnistumiseen. Perinteisessä alihankintamallissa projektia koordinoidaan vertikaalisesti ylhäältä alaspäin. Allianssimallissa koordinointi tapahtuu vertikaalisen lisäksi myös horisontaalisesti eri projektiorganisaatiotasoilla.

Enersensen vahvuudet kilpailukentässä

 • Erityisosaaminen vaativissa teollisuushankkeissa

 • Palveluiden tuottaminen joustavasti ja
 globaalisti asiakkaan tarpeen mukaan


 • Ulkomaisen työvoiman hankintaosaaminen ja tehokas kansainvälinen hankintaverkosto


 • Työntekijöistä huolehtiminen houkuttelee työntekijöitä ja parantaa työmotivaatiota sekä -turvallisuutta


 • Projektiosaamisen ja -tiedon optimointi
sekä hallinta E-Sense -ohjelmistoalustalla
ja tukipalveluilla


 • Osoitettu kyky kasvattaa liiketoimintaa nopeasti
ja kannattavasti


Vastuullisuus

 

Enersense on muuttuvan liiketoiminnan ja työelämän asiantuntija. Tarjoamme tulevaisuuden liiketoimintamalleja ja työpaikkoja sekä Suomessa että kansainvälisesti ympäri maailmaa.

Enersense on vastuullinen, kannattava ja kilpailukykyinen yhteistyökumppani, työnantaja sekä yhteiskunnan jäsen. Noudatamme säädettyjä lakeja ja sääntöjä kaikessa toiminnassamme. Toimimme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Haluamme jatkuvasti motivoida sekä kehittää henkilöstöämme, parantaa resurssitehokkutta ja minimoida toimintamme kielteiset ympäristövaikutukset. Tavoitteena on kasvaa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

 

Taloudellinen vastuu

Enersense pitää huolta omasta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään.  Enersensen missiona on teollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen. Uudistamalla toimialan toimintatapoja sekä tuottamalla merkittävää taloudellista ja toiminnallista lisäarvoa asiakkailleen, Enersense varmistaa myös oman liiketoimintansa tulevaisuutta. Tuote- ja palvelukehitystä sekä toimitusketjun vastuullisuutta ja riskikartoitusta, myös alihankkijoiden osalta, tarkastellaan säännöllisesti.

Enersense pyrkii ennakoivasti tunnistamaan kaikki hankkeeseen, yritysostoon tai toiminnan koko elinkaareen liittyvät riskit ja välttää sekä lieventää näitä riskejä vastuullisen ja huolellisen toiminnan kautta. Enersensen organisaation hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää määrittelee hallituksen ja muun yritysjohdon roolit ja tapa johtaa sekä valvoa organisaatiota. Yhtiön hallintotapa käsittää suhteet omistajiin ja muihin sidosryhmiin.

Suomen Asiakastieto Oy on antanut Enersenselle Suomen Vahvimmat Platina -luokituksen vuosilta 2007–2017, mikä on tunnustus kannattavasta, pitkäjänteisestä ja vastuullisesta toiminnasta. Myös luottoluokitusyritys Dun&Bradstreet on luokitellut Enersensen useana vuonna peräkkäin matalimpaan luottoriskiluokkaan. Samoin useana vuonna peräkkäin Enersense on ollut Kauppalehden Menestyjät ja Kasvaja -sertifikaatien mukainen toimija.

Enersensen johtaminen, toiminta ja valvonta ovat laatusertifioitu ISO 9001 -standardin mukaiseksi.

 

Sosiaalinen vastuu

Asiakastarpeiden muutokset, digitalisaatio, robotiikka, tekoäly ja sääntely muokkaavat työelämää ja -yhteisöjä voimakkaasti. Työmarkkinaosapuolten yhteistyötä työelämän kehittämiseksi pidetään Enersensessä tärkeänä asiana. Enersensessä arvostetaan avointa ja rehellistä vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä. Enersensessä noudatetaan voimassaolevia työehtosopimuksia.

Enersense on toimintansa alusta alkaen edistänyt työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Yhtiössä kunnioitetaan ihmisoikeuksia, kohdellaan samanarvoisina yksilöinä ja edistetään tasa-arvoa kaikessa yritystoiminnassa, kuten asiakkaiden ja sidosryhmien kohtelussa. Lisäksi Enersensellä huolehditaan eri projektien turvallisista työoloista kaikilla organisaatiotasoilla.

Enersensellä ajatellaan, että monimuotoisuus on erilaisuutta. Työntekijöiden erilaisten taustojen, osaamisten ja ominaisuuksien hyödyntäminen tekevät Enersensestä entistä innovatiivisemman, tuottavamman ja vastuullisemman työyhteisön.

Enersensellä työhyvinvointi on työn turvallisuuden, mielekkyyden ja terveellisyyden muodostama kokonaisuus. Työhyvinvointiin vaikuttavat työympäristön turvallisuus, työyhteisön ilmapiiri ja avoin vuorovaikutustapa, työkulttuuri, työmoraali, työn sisällön mielekkyys, ammatillisen kehityksen tukeminen ja työntekijän henkilökohtainen terveys. Työsopimuksen selkeys ja tieto luotettavasta palkanmaksajasta ovat osa Enersensen tarjoamaa työhyvinvointia.

Enersensellä hoidetaan työsuojeluun liittyvät asiat laadukkaasti, kuten sekä lakisääteistä että vapaaehtoista työn ja työolosuhteiden aiheuttamien vaara- ja haittatekijöiden ehkäisemistä, vähentämistä tai poistamista. Työturvallisuusjohtamisella toteutetaan esim. organisaation ympäristö-, tieto-, henkilö- ja toimitilaturvallisuutta. Työntekijöiden työsuojelukoulutukset ovat osa Enersensen liiketoimintaa.

Enersensellä kannustetaan työnteon ja vapaa-ajan mielekkääseen yhdistäminen niin, että työt tulevat tehtyä, mutta vapaa-aikaa jää tarpeeksi esim. perhe-elämään ja harrastuksiin tai muihin henkilökohtaisiin tarpeisiin. Toisille se voi tarkoittaa työntekoa ajasta ja paikasta riippumatta ja toisille taas esimerkiksi työn ja vapaa-ajan tarkkaa erottelua. Keskeistä työn ja vapaa-ajan onnistuneelle yhdistämiselle on työkulttuurin joustavuus.

Enersense on Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyritys. Enersensellä kannustetaan myös asiakasyrityksiä noudattamaan tilaajavastuulakia, sekä yrityksen että työnantajan eduksi. Enersensellä on työntekijöiden terveyteen ja työolojen turvallisuuteen liittyvät toiminnot sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukaiseksi.

Yhteiskuntavastuullisesti Enersense panostaa vuosittain käytettävissä olevien taloudellisten resurssiensa mukaan mm. urheilun ja kulttuurin tukemiseen.

 

Ympäristövastuu

Enersense noudattaa ympäristövaikutuksiin liittyviä lainsäädäntöjä, tunnistaa muutostarpeet ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. Ympäristövastuuta parannetaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti läpi Enersensen prosessien.

Enersensen ympäristöjohtaminen, -toiminta ja -valvonta ovat sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaiseksi.

 

Arvot

Enersensen luomat arvot tukevat yrityksen vastuullista toimintaa sekä ohjaavat koko organisaation ja henkilöstön jokapäiväistä toimintaa. Enersensen arvot rakentavat luottamusta sekä varmuutta niin henkilöstölle kuin myös asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Nämä arvot on avattu niin asiakkaan kuin työntekijän näkökulmasta.


Läpinäkyvyys

Tavoitteenamme on kehittää teollisuuden suurhankkeiden toiminnan läpinäkyvyyttä ja lisätä tiedonkulkua.

Olemme Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsen ja tekemämme työsopimukset noudattavat työlainsäädäntöjä. Säilytämme palveluumme rekisteröityneiden hakijoiden henkilötietoja luottamuksella. Rekrytointiprosessimme ovat selkeitä ja kommunikaatio hakijoiden kanssa avointa.

 

Ammattitaito

Etsimme asiakastarpeen mukaan laadukkaat ja kustannustehokkaat ratkaisut. Toimintamallimme ja -tapamme ovat modernit sekä ammattiosaaminen liiketoiminta-aluiden kärkitasoa.

Tarjoamme hakijan ammattitaitoa vastaavia työmahdollisuuksia yksilöllisesti. Kannustamme työntekijöitä kehittämään itseään ja tarvittaessa tarjoamme heille työn vaatimia koulutuksia.

 

Turvallisuus

Turvallisuus on tärkeä, laaja ja kaikkien yhteinen asia. Edistämme työturvallisuutta kaikilla projektiorganisaation tasoilla. Koulutuksen lisäämisellä sekä tehostamisella ja valvonnan automatisoinnilla, digiteknologiaa hyödyntäen, parannamme työmaiden turvallisuustasoa.

Työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta vastaa oma, yrityksemme sisäinen organisaatio, johon työntekijä voi tarvittaessa ottaa milloin tahansa yhteyttä. Tarjoamme Työturvallisuuskortti- ja ensiapukoulutuksia.

 

Kestävyys

Pyrimme yhdessä asiakkaiden kanssa aineellisissa tuotannoissa ja työsuhteiden kestossa pitkäkestoisiin ja laajeneviin ratkaisuihin. Sitoutumisemme kestävään kehitykseen luo tasapainoa talouden, ihmisten ja ympäristön välille.

 


Viestintä

Enersensen ulkoinen ja sisäinen viestintä noudattavat pörssiyhtiön mukaisia velvoitteita sekä säännöksiä. Yhtiön viestintä, markkinointi- ja mainontatapa antavat totuudenmukaisen kuvan markkinoitavasta tuotteesta tai palvelusta ja on hyvän tavan mukainen, eli ei esimerkiksi sisällä syrjintää tai muita epäasiallisia markkinointikeinoja.

Enersense viestii aktiivisesti, läpinäkyvästi ja avoimesti niin toimintansa positiivisista kuin negatiivisista vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja talouteen siten, että tieto on tasapuolisesti kaikkien saatavilla.