Enersense International Oyj

Viimeisin raporttimme:
Enersense International Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Enersense International Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Enersense - päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja

MISSIO: Olemme keskeisesti mukana toteuttamassa energiamurrosta kannattavalla liiketoiminnalla.

VISIO: Olemme merkittävä päästöttömän yhteiskunnan toteuttaja.

LISÄARVO ASIAKKAILLEMME: Enersense on vahvasti mukana mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa ja toimimme murroskauden suunnannäyttäjänä. Yhtiömme palvelee pohjoismaisia ja kansainvälisiä teollisuus-, energia- ja tietoliikennealan yhtiöitä, ja olemme päästöttömien energiaratkaisujen ja menestyksen mahdollistaja. Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ensisijainen ja monipuolinen kumppani energia-alan murroksessa.

Pääasialliset asiakastoimialat:
teollisuus, energia ja tietoliikenne

Liiketoiminta-alueet:

Empower-yrityskaupan myötä muodostunut päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense vastaa muuttuvan yhteiskunnan energia-, rakennus- ja tietoliikennetarpeisiin ja -haasteisiin palvellen asiakkaitaan entistä laajemmalla palvelukokonaisuudella. Palvelukokonaisuus on jaettu viiteen eri raportoitavaan liiketoiminta-alueeseen: Power, Smart Industry, Connectivity, Staff Leasing ja International Operations.

 

Power-liiketoiminnassa yhtiö auttaa asiakkaitaan toteuttamaan energiamurrosta energiasektorin koko elinkaaren kattavilla palveluilla.  Näihin kuuluvat voimansiirtoverkkojen ja sähköasemien sekä tuulivoimapuistojen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Lisäksi liiketoiminta toimittaa ratkaisuja sähköisen liikenteen latausjärjestelmiin sekä sähkön varastointiin.

Smart Industry -liiketoiminnassa yhtiö auttaa asiakkaitaan heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden parantamisessa ja kunnossapidon tehostamisessa. Yhtiö kehittää digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen ja vastaa pitkäaikaisten asiakkaidensa tuotantolaitosten kokonaiskunnossapidosta ja käyttövarmuudesta. Enersensen Projektit-liiketoiminta, joka keskittyy tuottamaan resurssi- ja urakointipalveluita sekä alihankintaketjun hallintapalveluita kotimaisten ja kansainvälisten teollisuushankkeiden tarpeisiin, yhdistetään osaksi Smart Industry -liiketoimintakokonaisuutta.

Connectivity-liiketoiminnassa yhtiö auttaa asiakkaitaan toimittamaan mobiiliverkon ja kiinteän verkon palveluita sekä varmistamaan niiden toimivuuden. Yhtiö on mukana tietoliikenneverkkojen kaikissa elinkaaren vaiheissa ja vastaa kiinteiden ja langattomien tietoliikenneverkkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Staff Leasing -liiketoiminta tuottaa monipuolisia ja joustavia henkilöstöratkaisuja kotimaisiin teollisuuden ja rakentamisen henkilöstötarpeisiin. 

International Operations -liiketoiminta kattaa Enersensen kansainväliset toiminnot Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa sekä Empower-yrityskaupan myötä tulleen Baltian liiketoiminnan.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko toi voimakasta kasvua liikevaihtoon ja vahvan käänteen kannattavuuteen

“Vuonna 2020 teimme voimakkaan kasvun liikevaihtoon ja vahvan käänteen kannattavuuteen. Uusien omistajien myötä kevään aikana päivitimme strategista tavoitettamme  päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajana.

Vuosi alkoi positiivisissa merkeissä. Vuoden 2019 lopulla olimme onnistuneet tehostamaan toimintaamme ja sen tulokset alkoivat näkyä jo vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla muun muassa kannattavuuden parantumisena.  Odotustemme mukaisesti kannattavuus jatkoi parantumistaan vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla, mihin vaikutti etenkin alkuvuoden kotimaan Projektit-liiketoiminnan erityisen hyvä tuloskehitys. Katsauskauden käyttökatteemme nousi 1,1 miljoonaan euroon, ja kasvu oli merkittävä vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

Myös liikevaihto kasvoi merkittävästi. Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kohosi 31 miljoonaan euroon, jossa kasvua oli lähes 20 prosenttia vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

Olemme saaneet korjattua aiemmin liiketoimintamme tulosta rasittaneiden kannattavuushaasteidemme lähteitä ja tällä hetkellä kannattavuus on oikeansuuntaisilla urilla. Vahvasta tuloskäänteestä johtuen, nostimme 15.6.2020 kuluvan vuoden käyttökatearviota 2,5-3,5 miljoonaan euroon.

Helmikuussa Enersensen omistajapohjassa tapahtui merkittävä muutos, kun yhtiömme operatiivinen johto ja yrittäjistä koostuva sijoittajaryhmä ostivat noin 49,9 prosenttia Enersensen osakekannasta, ja MBÅ Investistä tuli Enersensen uusi pääomistaja. Yhtiön laajempi omistuspohja on erittäin positiivinen tekijä Enersensen tulevaisuuden kannalta. Operatiivinen johto on sitoutunut johtamaan yhtiötämme eteenpäin kohti strategisia kasvutavoitteitamme.

Alkukeväällä koronapandemia koetteli koko maailmaa hyvin rankasti ja sen vaikutukset jatkuvat edelleen. Kansainvälisissä liiketoiminnoissamme pandemian vaikutus näkyi merkittävästi. Kevään aikana työt Ranskassa ja Saksassa pysähtyivät lähes kokonaan. Enersensen joustavan toimintamallin ansiosta maakohtaisten organisaatioiden alasajot saatiin toteutettua tehokkaasti. Alasajojen vaikutus näkyy kansainvälisten toimintojen liikevaihdon pienenemisenä ja sitä kautta myös kannattavuudessa, mutta niillä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta kokonaisuuteen. Enersensen työt ulkomailla ovat pääasiassa projektiluontoisia, joten projektien kokonaisliikevaihtoon ja kannattavuuteen koronasta syntynyt tauko ei aiheuta merkittävää muutosta. Sen sijaan tauko vaikuttaa pitkittämällä projektien kestoa.

Liiketoiminnoistamme Henkilöstöpalvelut kärsii eniten koronan vaikutuksesta niin liikevaihdon kuin kannattavuuden osalta. Toukokuun markkinatilastoissa on kuitenkin nähtävissä virkistymistä, ja loppuvuoden toteumaa seurataan tarkasti ja siihen reagoidaan tarpeen mukaan. Laajentamalla toimintaamme kausityövoiman toimittamiseen marja- ja maatiloille, olemme pystyneet osittain paikkaamaan Henkilöstöpalvelut-liiketoiminnan ydinliiketoiminnoista vajaaksi jäänyttä liikevaihtoa.

Koronapandemiasta huolimatta liiketoimintamme onnistuttiin pitämään käynnissä ilman oman henkilöstön lomautus- tai irtisanomistoimenpiteitä.

Katsauskauden jälkeen tiedotimme yrityskaupasta, jossa yhtiömme osti Empower Oyj:n koko osakekannan. Toteutunut yrityskauppa tukee tavoitteitamme, vahvistaa asemaamme päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajana ja laajentaa maantieteellistä jalanjälkeämme Baltian maissa. Enersensen tavoitteena on merkittävä panostus päästöttömän energian tuotantoon, siirtoon ja varastointiin sekä digitalisaatioon liittyviin projekteihin.

Yrityskauppa kasvattaa yhtiömme resursseja ja osaamista meille strategisesti tärkeillä toimialoilla sekä konsernin liikevaihtoa. Seuraava askel on yrityskulttuuriemme yhdistäminen ja synergiaetujen toteuttaminen, joiden ennakoidaan toteutuvan vaiheittain vuoden 2021 aikana. Kehityspotentiaalin arvioidaan olevan vuositasolla 4-7 miljoonaa euroa.

Me Enersensellä olemme aina haastaneet perinteisiä toimintamalleja luomalla ja tukemalla uusia ratkaisuja. Nyt yrityskaupan myötä syntynyt uusi Enersense toimii teollisuussektorilla entistä vahvempana ja innovatiivisempana suunnannäyttäjänä palvellen pohjoismaisia ja kansainvälisiä teollisuus-, energia- ja tietoliikennealan yhtiöitä.”

Jussi Holopainen
Toimitusjohtaja
Enersense International Oyj

Liiketoiminta

Strategia

Enersensen strategiana on olla keskeisesti mukana toteuttamassa yhteiskunnan energiamurrosta kannattavalla liiketoiminnalla

Enersensen strategia tukee meneillään olevaa yhteiskunnan energiamurrosta, jossa energian tuotanto siirtyy vahvemmin kohti uusiutuvia energialähteitä ja jossa loppukäyttäjät ovat entistä valveutuneempia energian tuotannon vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan.

“Enersense on vahvasti mukana mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa ja toimimme murroskauden suunnannäyttäjänä. Yhtiömme palvelee pohjoismaisia ja kansainvälisiä teollisuus-, energia- ja tietoliikennealan yhtiöitä, ja olemme päästöttömien energiaratkaisujen ja menestyksen mahdollistaja. Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ensisijainen ja monipuolinen kumppani energia-alan murroksessa”, kertoo Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Enersensen strategisena tavoitteena on nostaa vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden tuomaa osuutta liikevaihdosta 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2020 kyseisten hankkeiden osuus liikevaihdosta on noin 50 prosenttia. 

Yhtiö tavoittelee roolinsa kasvattamista jo vakiintuneiden vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden asiakkuuksien osalta, kuten ydinvoima, ja erityisesti lisäämään asiakkuuksia uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoima, sekä uusiin energiateknologioihin, kuten vety, tehtävistä investoinneista. Maantieteellisesti seuraavan viiden vuoden aikana yhtiö aikoo panostaa kotimaan markkinoihin sekä jatkaa kansainvälistymistään vahvasti Pohjoismaissa, Baltian alueen maissa sekä valikoiduilla markkinoilla kuten Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa.

“Enersensen menestys ja työn laatu pohjautuvat vuosien varrella hankittuun eri toimialojen erityisosaamiseen. Varmistamme koko yhteiskunnan keskeisten toimintojen - sähköverkkojen, tietoliikenneyhteyksien ja teollisuuden palveluiden - kestävän ja luotettavan toiminnan nyt ja huomenna”, Holopainen sanoo.

Enersensen kannattavan liiketoiminnan ytimessä on osaava henkilöstö ja jatkuvat kehitysmahdollisuudet. Yhteiskunnan energiamurros edellyttää vahvaa osallistumista erilaisiin tuotekehitys- ja innovaatiohankkeisiin.

Yhtiön taloudellisena tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin kannattavuus, EBITDA vuoteen 2025 mennessä.

Toimintaympäristö

Projektien optimointi ja digitalisaatio muuttavat teollisuuden liiketoimintaa

Suurten teollisten projektien läpivienti vaatii runsaasti ja monipuolisesti ammattitaitoisia resursseja. Ammattitaitoisten ja riittävien resurssien saatavuus, aikataulussa pysyminen, laadukas lopputulos ja kustannustehokkuus ovat onnistuneen kokonaisprojektin mittareita.

Haastavissa teollisuusprojekteissa työvoiman optimointi vaatii resurssien tuottamista eri puolilta maailmaa. Maapallon väestömäärän ja koulutuksen yleisen tason kasvusta huolimatta oikeanlaisten resurssien saatavuudesta on pulaa ja kilpailu osaajista on kovaa esimerkiksi energiahankkeissa. Toisaalta globalisaatio ja ihmisten valmiudet muuttaa työn perässä edesauttavat työvoiman liikkuvuutta ja saatavuutta. Yhtiön arvion mukaan työperäinen maahanmuutto tulee kasvamaan voimakkaasti tulevina vuosina. Teollisten projektien kohdemaiden lainsäädökset sekä projektien laatustandardivaatimukset asettavat rakennusprojekteissa rakennuttajan vaativaan asemaan ja vastuuseen, ja rakennuttaja tarvitsee usein avukseen kokeneen kumppanin, jotta laatu- ja vastuuvaatimukset tulevat täytettyä ja jotta projektin lopputulos on onnistunut kaikkien osapuolten kannalta.

Projektiresursoinnissa siirrytään myös uusien liiketoimintamallien pariin. Puhtaan aliurakointimallin sijaan on otettu käyttöön allianssimalli. Allianssimallissa jaetaan hyötyjä, vastuita ja riskejä projektin eri osapuolten kesken. Tässä mallissa osapuolet sitoutetaan vahvemmin kokonaisprojektiin sen läpinäkyvyyden ja paremman tiedonkulun avulla. Allianssimallissa eri osapuolilla on tehokkaampi mahdollisuus vaikuttaa projektin onnistumiseen. Perinteisessä alihankintamallissa projektia koordinoidaan vertikaalisesti ylhäältä alaspäin. Allianssimallissa koordinointi tapahtuu vertikaalisen lisäksi myös horisontaalisesti eri projektiorganisaatiotasoilla.

Enersensen vahvuudet kilpailukentässä

  • Erityisosaaminen vaativissa teollisuushankkeissa

  • Palveluiden tuottaminen joustavasti ja
 globaalisti asiakkaan tarpeen mukaan


  • Ulkomaisen työvoiman hankintaosaaminen ja tehokas kansainvälinen hankintaverkosto


  • Työntekijöistä huolehtiminen houkuttelee työntekijöitä ja parantaa työmotivaatiota sekä -turvallisuutta


  • Projektiosaamisen ja -tiedon optimointi
sekä hallinta E-Sense -ohjelmistoalustalla
ja tukipalveluilla


  • Osoitettu kyky kasvattaa liiketoimintaa nopeasti
ja kannattavasti


Vastuullisuus

 

Enersense on muuttuvan liiketoiminnan ja työelämän asiantuntija. Tarjoamme tulevaisuuden liiketoimintamalleja ja työpaikkoja sekä Suomessa että kansainvälisesti ympäri maailmaa.

Enersense on vastuullinen, kannattava ja kilpailukykyinen yhteistyökumppani, työnantaja sekä yhteiskunnan jäsen. Noudatamme säädettyjä lakeja ja sääntöjä kaikessa toiminnassamme. Toimimme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Haluamme jatkuvasti motivoida sekä kehittää henkilöstöämme, parantaa resurssitehokkutta ja minimoida toimintamme kielteiset ympäristövaikutukset. Tavoitteena on kasvaa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

 

Taloudellinen vastuu

Enersense pitää huolta omasta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään.  Enersensen missiona on teollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen. Uudistamalla toimialan toimintatapoja sekä tuottamalla merkittävää taloudellista ja toiminnallista lisäarvoa asiakkailleen, Enersense varmistaa myös oman liiketoimintansa tulevaisuutta. Tuote- ja palvelukehitystä sekä toimitusketjun vastuullisuutta ja riskikartoitusta, myös alihankkijoiden osalta, tarkastellaan säännöllisesti.

Enersense pyrkii ennakoivasti tunnistamaan kaikki hankkeeseen, yritysostoon tai toiminnan koko elinkaareen liittyvät riskit ja välttää sekä lieventää näitä riskejä vastuullisen ja huolellisen toiminnan kautta. Enersensen organisaation hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää määrittelee hallituksen ja muun yritysjohdon roolit ja tapa johtaa sekä valvoa organisaatiota. Yhtiön hallintotapa käsittää suhteet omistajiin ja muihin sidosryhmiin.

Suomen Asiakastieto Oy on antanut Enersenselle Suomen Vahvimmat Platina -luokituksen vuosilta 2007–2017, mikä on tunnustus kannattavasta, pitkäjänteisestä ja vastuullisesta toiminnasta. Myös luottoluokitusyritys Dun&Bradstreet on luokitellut Enersensen useana vuonna peräkkäin matalimpaan luottoriskiluokkaan. Samoin useana vuonna peräkkäin Enersense on ollut Kauppalehden Menestyjät ja Kasvaja -sertifikaatien mukainen toimija.

Enersensen johtaminen, toiminta ja valvonta ovat laatusertifioitu ISO 9001 -standardin mukaiseksi.

 

Sosiaalinen vastuu

Asiakastarpeiden muutokset, digitalisaatio, robotiikka, tekoäly ja sääntely muokkaavat työelämää ja -yhteisöjä voimakkaasti. Työmarkkinaosapuolten yhteistyötä työelämän kehittämiseksi pidetään Enersensessä tärkeänä asiana. Enersensessä arvostetaan avointa ja rehellistä vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä. Enersensessä noudatetaan voimassaolevia työehtosopimuksia.

Enersense on toimintansa alusta alkaen edistänyt työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Yhtiössä kunnioitetaan ihmisoikeuksia, kohdellaan samanarvoisina yksilöinä ja edistetään tasa-arvoa kaikessa yritystoiminnassa, kuten asiakkaiden ja sidosryhmien kohtelussa. Lisäksi Enersensellä huolehditaan eri projektien turvallisista työoloista kaikilla organisaatiotasoilla.

Enersensellä ajatellaan, että monimuotoisuus on erilaisuutta. Työntekijöiden erilaisten taustojen, osaamisten ja ominaisuuksien hyödyntäminen tekevät Enersensestä entistä innovatiivisemman, tuottavamman ja vastuullisemman työyhteisön.

Enersensellä työhyvinvointi on työn turvallisuuden, mielekkyyden ja terveellisyyden muodostama kokonaisuus. Työhyvinvointiin vaikuttavat työympäristön turvallisuus, työyhteisön ilmapiiri ja avoin vuorovaikutustapa, työkulttuuri, työmoraali, työn sisällön mielekkyys, ammatillisen kehityksen tukeminen ja työntekijän henkilökohtainen terveys. Työsopimuksen selkeys ja tieto luotettavasta palkanmaksajasta ovat osa Enersensen tarjoamaa työhyvinvointia.

Enersensellä hoidetaan työsuojeluun liittyvät asiat laadukkaasti, kuten sekä lakisääteistä että vapaaehtoista työn ja työolosuhteiden aiheuttamien vaara- ja haittatekijöiden ehkäisemistä, vähentämistä tai poistamista. Työturvallisuusjohtamisella toteutetaan esim. organisaation ympäristö-, tieto-, henkilö- ja toimitilaturvallisuutta. Työntekijöiden työsuojelukoulutukset ovat osa Enersensen liiketoimintaa.

Enersensellä kannustetaan työnteon ja vapaa-ajan mielekkääseen yhdistäminen niin, että työt tulevat tehtyä, mutta vapaa-aikaa jää tarpeeksi esim. perhe-elämään ja harrastuksiin tai muihin henkilökohtaisiin tarpeisiin. Toisille se voi tarkoittaa työntekoa ajasta ja paikasta riippumatta ja toisille taas esimerkiksi työn ja vapaa-ajan tarkkaa erottelua. Keskeistä työn ja vapaa-ajan onnistuneelle yhdistämiselle on työkulttuurin joustavuus.

Enersense on Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyritys. Enersensellä kannustetaan myös asiakasyrityksiä noudattamaan tilaajavastuulakia, sekä yrityksen että työnantajan eduksi. Enersensellä on työntekijöiden terveyteen ja työolojen turvallisuuteen liittyvät toiminnot sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukaiseksi.

Yhteiskuntavastuullisesti Enersense panostaa vuosittain käytettävissä olevien taloudellisten resurssiensa mukaan mm. urheilun ja kulttuurin tukemiseen.

 

Ympäristövastuu

Enersense noudattaa ympäristövaikutuksiin liittyviä lainsäädäntöjä, tunnistaa muutostarpeet ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. Ympäristövastuuta parannetaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti läpi Enersensen prosessien.

Enersensen ympäristöjohtaminen, -toiminta ja -valvonta ovat sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaiseksi.

 

Arvot

Enersensen luomat arvot tukevat yrityksen vastuullista toimintaa sekä ohjaavat koko organisaation ja henkilöstön jokapäiväistä toimintaa. Enersensen arvot rakentavat luottamusta sekä varmuutta niin henkilöstölle kuin myös asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Nämä arvot on avattu niin asiakkaan kuin työntekijän näkökulmasta.


Läpinäkyvyys

Tavoitteenamme on kehittää teollisuuden suurhankkeiden toiminnan läpinäkyvyyttä ja lisätä tiedonkulkua.

Olemme Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsen ja tekemämme työsopimukset noudattavat työlainsäädäntöjä. Säilytämme palveluumme rekisteröityneiden hakijoiden henkilötietoja luottamuksella. Rekrytointiprosessimme ovat selkeitä ja kommunikaatio hakijoiden kanssa avointa.

 

Ammattitaito

Etsimme asiakastarpeen mukaan laadukkaat ja kustannustehokkaat ratkaisut. Toimintamallimme ja -tapamme ovat modernit sekä ammattiosaaminen liiketoiminta-aluiden kärkitasoa.

Tarjoamme hakijan ammattitaitoa vastaavia työmahdollisuuksia yksilöllisesti. Kannustamme työntekijöitä kehittämään itseään ja tarvittaessa tarjoamme heille työn vaatimia koulutuksia.

 

Turvallisuus

Turvallisuus on tärkeä, laaja ja kaikkien yhteinen asia. Edistämme työturvallisuutta kaikilla projektiorganisaation tasoilla. Koulutuksen lisäämisellä sekä tehostamisella ja valvonnan automatisoinnilla, digiteknologiaa hyödyntäen, parannamme työmaiden turvallisuustasoa.

Työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta vastaa oma, yrityksemme sisäinen organisaatio, johon työntekijä voi tarvittaessa ottaa milloin tahansa yhteyttä. Tarjoamme Työturvallisuuskortti- ja ensiapukoulutuksia.

 

Kestävyys

Pyrimme yhdessä asiakkaiden kanssa aineellisissa tuotannoissa ja työsuhteiden kestossa pitkäkestoisiin ja laajeneviin ratkaisuihin. Sitoutumisemme kestävään kehitykseen luo tasapainoa talouden, ihmisten ja ympäristön välille.

 


Viestintä

Enersensen ulkoinen ja sisäinen viestintä noudattavat pörssiyhtiön mukaisia velvoitteita sekä säännöksiä. Yhtiön viestintä, markkinointi- ja mainontatapa antavat totuudenmukaisen kuvan markkinoitavasta tuotteesta tai palvelusta ja on hyvän tavan mukainen, eli ei esimerkiksi sisällä syrjintää tai muita epäasiallisia markkinointikeinoja.

Enersense viestii aktiivisesti, läpinäkyvästi ja avoimesti niin toimintansa positiivisista kuin negatiivisista vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja talouteen siten, että tieto on tasapuolisesti kaikkien saatavilla.