Enersense International Oyj
Katso tästä Enersensen esittelyvideo

 

Enersense International Oyj tilinpäätös ja vuosikatsaus 2018

Enersense International Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2018 julkaistu 15.3.2019

Enersense International Oyj TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2018

Tilintarkastuskertomus 2018

”VUONNA 2018 RAKENSIMME TULEVAISUUTTA”

Enersense International Oyj VUOSIKATSAUS 2018: “Vuonna 2018 rakensimme tulevaisuutta.”

Enersense International Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

Enersense International Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

Enersense

MISSIO: Teollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen

TAVOITE: Olla seuraavan sukupolven liiketoimintakumppani teollisuuden suurprojekteille

LISÄARVO TEOLLISUUDELLE: Varmistaa projektien onnistuminen optimoimalla osaaminen ja tiedonkulku

Enersense

- on asiantuntijoiden ja työvoiman operaattori

- on luonut työnkulun digitaalisen ekosysteemin

- suunnittelee ja tekee teräsrakenteita sekä pintakäsittelytöitä

Pääasialliset asiakastoimialat: energia-, rakennus- ja meriteollisuus

Liiketoiminta-alueet:

Resurssit: Työllistää noin 1000 henkilöä vuodessa, kokemus jo 40 maasta, 62 kansallisuudesta ja 562 työnimikkeestä

Digitaaliset ratkaisut ja palvelut: E-Sense – digitaalinen ekosysteemi ja projektin asiantuntijapalvelut

Suunnittelu ja tuotanto: Kapasiteetti 300 ammattilaista teräsrakenteiden valmistukseen ja pintakäsittelyyn, työvälineineen

Miksi sijoittaa Enersenseen?

10 hyvää syytä

 1. Ainutlaatuinen kokonaistarjoama resurssien hallinnassa ja teollisuuden digitalisoinnissa
 2. Tarjoamme tuotteita ja palveluita joustavasti sekä globaalisti asiakkaiden tarpeiden mukaan
 3. Olemme pitkäjänteisesti panostaneet digitaaliteknologian hyödyntämiseen ja ohjelmistoalustatalouteen
 4. Meillä on vahva kokemus vaativista teollisista hankkeista
 5. Asiakkaitamme ovat kansainväliset suuryritykset ja kansainvälisesti toimivat suomalaiset yritykset
 6. Olemme luoneet tehokkaan kansainvälisen työvoiman hankintaverkoston
 7. Panostuksemme työntekijöistä huolehtimiseen ja työturvallisuuden johtamiseen on tehnyt meistä houkuttelevan työnantajan ja liiketoimintakumppanin
 8. Toimimme sosiaali-, talous- ja ympäristövastuullisesti
 9. Toimintamme pohjautuu arvoihin, joista on asiakkaillemme sekä henkilökunnallemme aitoa hyötyä
 10. Tavoiteemme on olla kansainvälisesti johtavia seuraavan sukupolven liiketoimintakumppaneita teollisuudelle

Toimitusjohtajan katsaus

Tervetuloa mukaan parantamaan teollisuuden kilpailukykyä!

Aloitimme liiketoimintamme vuonna 2005 ja vuonna 2017 liikevaihtomme oli jo 47 miljoonaa euroa. Olemme näiden vuosien aikana toimineet projekteissa yli 30 maassa, ja 80 prosenttia asiakkaistamme on kansainvälisiä teollisuuden toimijoita. Olemme kasvaneet määrätietoisesti kuuntelemalla asiakastarpeita ja tarttumalla ennakkoluulottomasti eteen tuleviin mahdollisuuksiin.

Teollisuuden projekteissa on käynnissä suuri muutos, jonka mahdollistajana ja moottorina haluamme olla. Haluamme haastaa vanhoja toimintamalleja ja viedä aktiivisena eturivin toimijana uusia ratkaisuja teollisille toimijoille. Tarjoamme kaikilla liiketoiminta-alueillamme teollisuuden seuraavan sukupolven ratkaisuja, kuten resursoinnin hybridimallia ja allianssiliiketoimintaa tukevaa uutta digitaalista ohjelmistoalusta tukipalveluineen.

Tavoitteenamme on olla Pohjoismaissa ja Euroopassa johtavia seuraavan sukupolven liiketoimintakumppaneita energia-, rakennus- ja telakkateollisuudelle vuoteen 2020 mennessä. Digitalisaation avulla yhdistämme teollisuuden erilaiset roolit ja liiketoimintamallit seuraavan sukupolven palveluksi. Strategiamme toteutuksen keskiössä on laajempi yhteistyö nykyisten asiakkaiden kanssa, uusien asiakkuuksien hankkiminen,

laajentuminen uusille markkinoille ja panostaminen digitaaliseen tuotekehitykseen.

Osakeannista saatavat varat aiomme käyttää liiketoimintamme strategian mukaiseen vahvistamiseen sekä kasvustrategian toteuttamiseen tukemalla orgaanista kasvua sekä tekemällä mahdollisia yritysostoja. Listautuminen antaisi meille mahdollisuuden ottaa seuraava askel kasvumme tiellä.

Jussi Holopainen
Toimitusjohtaja
Enersense International Oyj

Avainluvut

Konsernin tunnusluvut
Luvut on johdettu tilintarkastetuista tilinpäätöksistä

2017
FAS

2016
FAS

Liikevaihto, 1000 euroa

47 036* 36 893*

Käyttökate (EBITDA), 1 000 euroa
% liikevaihdosta

1 944
4,1 %
4 025
10,9 %

Liikevoitto (EBIT), 1000 euroa
% liikevaihdosta

1 728*
3,7 %
3 904*
10,6 %

Tilikauden voitto (tappio), 1 000 euroa
% liikevaihdosta

995*
2,1 %
2 920*
7,9 %

Omavaraisuusaste, %

19,0 % 31,8 %

Nettovelkaantumisaste, %

80,9 % 22,0 %

Oman pääoman tuotto, %

30,3 % 103,3 %***

Osakekohtainen tulos, euroa**

0,22 0,64

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin

662* 481*


* Tilintarkastettu
** Oikaistu 26.1.2018 tehdyn maksuttoman osakeannin mukaisesti, jonka jälkeen ulkona olevia osakkeita yhteensä 4 529 295
*** Tunnusluku tilinpäätöksen 2016 toimintakertomuksessa (77,11 %) on laskettu toisella laskentakaavalla (tilikauden tulos / oma pääoma) kuin Esitteessä (tilikauden tulos / oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana).

   

 

Liiketoiminta

Strategia

Enersensen strategiana on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin.

Strategian ytimenä ja yhtiön kilpailuetuna on yhdistää digitalisaation avulla teollisuudessa olevat erilliset roolit ja liiketoimintamallit seuraavan sukupolven palveluksi. Yhtiö aikoo haastaa entistä voimakkaammin perinteiset toimintamallit luomalla ja tukemalla uusia ratkaisuja.

Yhtiön strategian kulmakivinä ovat laajempi yhteistyö nykyisissä suurasiakkaissa, uusien asiakkuuksien hankkiminen, etabloituminen uusille markkinoille ja panostaminen digitaaliseen tuotekehitykseen.

Yhtiö tarjoaa kaikilla liiketoiminta-alueillaan proaktiivisesti nykyisille asiakkailleen ja potentiaalisille uusille asiakkaille teollisuuden seuraavan sukupolven ratkaisuja. Näitä ovat muun muassa resursoinnin hybridimalli ja allianssiliiketoimintaa tukeva uusi digitaalinen ohjelmistoalusta tukipalveluineen.

Yhtiön kaikkien liiketoiminta-alueiden ensisijaisina strategisina asiakkuuksina ovat Suomessa suuret ja keskisuuret rakennus- ja huoltoseisakkihankkeet sekä teollisuuden tuotantolaitokset ja rakennusteollisuus. Yhtiö pyrkii laajentamaan kansainvälistä liiketoimintaansa pääasiassa jo olemassa olevien asiakassuhteiden avulla. Näitä ovat Suomessa teollisuuden suurissa investointihankkeissa toimivat globaalit yritykset. Maantieteellisesti seuraavan 3–5 vuoden aikana yhtiö aikoo etabloitua ensin vahvasti muihin Pohjoismaihin ja sen jälkeen Itämeren alueen maihin. Yhtiö näkee myös potentiaalisina asiakasryhminä Suomessa muun muassa digitaalisten ratkaisujen osalta kaupungit, kunnat, suurtapahtumat ja myös pienemmät teollisuusyritykset.

Lisäksi yhtiön strategiana on kehittää jatkuvan parantamisen periaatteella

 • kohdeyrityksen ja työntekijän välistä parempaa sekä tarkempaa yhteensopivuutta 


 • omien rekrytointiverkkopalveluiden suosiota 


 • kohdeyritysten sekä omien työntekijöiden ammatti-ja 
turvallisuusosaamista sekä hyvinvointia 


 • oman digitaalisen tuotannon aseman säilyttämistä kehityksen 
kärjessä kilpailukentässä

 • brändin ja työnantajakuvan vetovoimaisuutta sekä tunnettuutta 


Toimintaympäristö

Projektien optimointi ja digitalisaatio muuttavat teollisuuden liiketoimintaa

Suurten teollisten projektien läpivienti vaatii runsaasti ja monipuolisesti ammattitaitoisia resursseja. Ammattitaitoisten ja riittävien resurssien saatavuus, aikataulussa pysyminen, laadukas lopputulos ja kustannustehokkuus ovat onnistuneen kokonaisprojektin mittareita.

Haastavissa teollisuusprojekteissa työvoiman optimointi vaatii resurssien tuottamista eri puolilta maailmaa. Maapallon väestömäärän ja koulutuksen yleisen tason kasvusta huolimatta oikeanlaisten resurssien saatavuudesta on pulaa ja kilpailu osaajista on kovaa esimerkiksi energiahankkeissa. Toisaalta globalisaatio ja ihmisten valmiudet muuttaa työn perässä edesauttavat työvoiman liikkuvuutta ja saatavuutta. Yhtiön arvion mukaan työperäinen maahanmuutto tulee kasvamaan voimakkaasti tulevina vuosina. Teollisten projektien kohdemaiden lainsäädökset sekä projektien laatustandardivaatimukset asettavat rakennusprojekteissa rakennuttajan vaativaan asemaan ja vastuuseen, ja rakennuttaja tarvitsee usein avukseen kokeneen kumppanin, jotta laatu- ja vastuuvaatimukset tulevat täytettyä ja jotta projektin lopputulos on onnistunut kaikkien osapuolten kannalta.

Projektiresursoinnissa siirrytään myös uusien liiketoimintamallien pariin. Puhtaan aliurakointimallin sijaan on otettu käyttöön allianssimalli. Allianssimallissa jaetaan hyötyjä, vastuita ja riskejä projektin eri osapuolten kesken. Tässä mallissa osapuolet sitoutetaan vahvemmin kokonaisprojektiin sen läpinäkyvyyden ja paremman tiedonkulun avulla. Allianssimallissa eri osapuolilla on tehokkaampi mahdollisuus vaikuttaa projektin onnistumiseen. Perinteisessä alihankintamallissa projektia koordinoidaan vertikaalisesti ylhäältä alaspäin. Allianssimallissa koordinointi tapahtuu vertikaalisen lisäksi myös horisontaalisesti eri projektiorganisaatiotasoilla.

Enersensen johdon arvio markkinaympäristöstä

Teollisten hankkeiden projektiluontoisuudesta johtuen Enersensen johdon näkemyksen mukaan henkilöstövuokraus tulee lisääntymään lähivuosina merkittävästi.

Henkilöstön ulkoistaminen on Suomessa vielä alkutekijöissään verrattuna moneen muuhun maahan. Vuoden 2015 aikana henkilöstön ulkoistusaste oli Suomessa noin 1,2 prosenttia, joka oli matalampi kuin ulkoistusaste Euroopassa keskimäärin (1,9 prosenttia) ja globaalisti (1,7 prosenttia).*

Digitalisaatiota hyödyntäen Enersensen kehittämä henkilöstöresursoinnin optimointi- ja hybridimalli on osoittautunut kilpailukykyiseksi ratkaisuksi, erityisesti vaativissa teollisissa hankkeissa.
* Lähde: World Employment Confederation – Economic Report 2017 edition

Enersensen vahvuudet kilpailukentässä

Erityisosaaminen vaativissa teollisuushankkeissa

Meillä on erityisosaamista vaativien teollisuuden hankkeiden projektin- hallinnasta, -resurssoinnista ja -tuotannosta. Meillä on kokemusta mm. seuraavista hankkeista: Olkiluoto 3 -ydinvoimala, Äänekosken biosellu- tehdas, Kilpilahden teollisuusalue, LNG-terminaalihankkeet sekä Rauman ja Turun telakoiden laivaprojektit.

Palveluiden tuottaminen joustavasti ja
 globaalisti asiakkaan tarpeen mukaan


Uudistamme perinteisiä toimintatapoja ja -malleja. Yhdistämme digitalisaation avulla aiemmin erilliset roolit ja liiketoimintamallit. Tämä mahdollistaa palvelujen tarjoamisen hyvin laajasti eri sektoreilla useimmilla toimialoilla. Tarjoamamme skaalautuu erikokoisille asiakastarpeille ja käytössämme on asiakastarpeen mukaan useita ansainta- ja hinnoittelumalleja.

Ulkomaisen työvoiman hankintaosaaminen ja tehokas kansainvälinen hankintaverkosto


Pystymme reagoimaan nopeasti asiakkaan suuriin resurssitarpeisiin hankkimalla työvoimaa Suomen lisäksi myös ulkomailta. Suomessa oleviin projekteihin noin 70 prosenttia työvoimasta hankitaan ulkomailta. Yli 80 prosenttia asiakkaistamme on kansainvälisiä suuryrityksiä ja suomalaisia kansainvälisesti toimivia teollisuusyrityksiä.

Työntekijöistä huolehtiminen houkuttelee työntekijöitä ja parantaa työmotivaatiota sekä -turvallisuutta


Enersense hoitaa erityisesti kansainvälisen työvoiman logistiset asiat tehokkaasti työntekijän puolesta, jolloin työntekijä voi keskittyä täysipainoisesti työntekoon ilman häiriötekijöitä: esimerkiksi matkustamis-, auto- ja asumisjärjestelyt, kulkuluvat työmaille sekä henkilökohtaiset työturvallisuusvarusteet. Olemme panostaneet pitkäjänteisesti työntekijöistä huolehtimiseen ja työturvallisuuden johtamiseen.

Projektiosaamisen ja -tiedon optimointi
sekä hallinta E-Sense -ohjelmistoalustalla
ja tukipalveluilla


Itse kehitetty projektinhallinnan ohjelmistoalusta, jossa on yli 7 000 yrityskäyttäjän sekä 55 000 työntekijän tiedot, ja jonka avulla käsitellään noin 100 000 asiakirjaa vuosittain. Meillä on tuotannossa lähes kokonaan uusi ohjelmistoalustaversio E-Sense 3, jonka konsepti sekä kehitys perustuvat asiakastarpeisiin ja tuoreeseen digitaaliteknologiaan. E-Sense 3 tulee auttamaan teollisuuden suurprojekteja entistä kokonaisvaltaisemmin SaaS (Software as a Service) -palveluna.

Ohjelmistoalustan lisäksi tarjoamme asiakkaille laajat projektinhallinnan ja -resursoinnin tukipalvelut, mm. viranomaisraportoinnit, rekisteröinti- ja verotiedot sekä työmaiden urakointiketjujen hallinnoinnin.

Osoitettu kyky kasvattaa liiketoimintaa nopeasti
ja kannattavasti


Olemme lähes kolminkertaistaneet liikevaihtomme vuodesta 2015 vuoteen 2017, pysyen koko ajan hyvin kannattavana. Orgaanisen kasvun lisäksi olemme hankkineet asiakkaaksi uusia suuryrityksiä telakkateollisuudessa liiketoimintakauppojen avulla. Näissä asiakkaissa on potentiaalia kasvattaa Enersensen kokonaistarjoamaa. Kasvumme on auttanut meitä haastamaan perinteisillä malleilla toimivat yritykset.

Vastuullisuus

 

Enersense on muuttuvan liiketoiminnan ja työelämän asiantuntija. Tarjoamme tulevaisuuden liiketoimintamalleja ja työpaikkoja sekä Suomessa että kansainvälisesti ympäri maailmaa.

Enersense on vastuullinen, kannattava ja kilpailukykyinen yhteistyökumppani, työnantaja sekä yhteiskunnan jäsen. Noudatamme säädettyjä lakeja ja sääntöjä kaikessa toiminnassamme. Toimimme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Haluamme jatkuvasti motivoida sekä kehittää henkilöstöämme, parantaa resurssitehokkutta ja minimoida toimintamme kielteiset ympäristövaikutukset. Tavoitteena on kasvaa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

 

Taloudellinen vastuu

Enersense pitää huolta omasta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään.  Enersensen missiona on teollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen. Uudistamalla toimialan toimintatapoja sekä tuottamalla merkittävää taloudellista ja toiminnallista lisäarvoa asiakkailleen, Enersense varmistaa myös oman liiketoimintansa tulevaisuutta. Tuote- ja palvelukehitystä sekä toimitusketjun vastuullisuutta ja riskikartoitusta, myös alihankkijoiden osalta, tarkastellaan säännöllisesti.

Enersense pyrkii ennakoivasti tunnistamaan kaikki hankkeeseen, yritysostoon tai toiminnan koko elinkaareen liittyvät riskit ja välttää sekä lieventää näitä riskejä vastuullisen ja huolellisen toiminnan kautta. Enersensen organisaation hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää määrittelee hallituksen ja muun yritysjohdon roolit ja tapa johtaa sekä valvoa organisaatiota. Yhtiön hallintotapa käsittää suhteet omistajiin ja muihin sidosryhmiin.

Suomen Asiakastieto Oy on antanut Enersenselle Suomen Vahvimmat Platina -luokituksen vuosilta 2007–2017, mikä on tunnustus kannattavasta, pitkäjänteisestä ja vastuullisesta toiminnasta. Myös luottoluokitusyritys Dun&Bradstreet on luokitellut Enersensen useana vuonna peräkkäin matalimpaan luottoriskiluokkaan. Samoin useana vuonna peräkkäin Enersense on ollut Kauppalehden Menestyjät ja Kasvaja -sertifikaatien mukainen toimija.

Enersensen johtaminen, toiminta ja valvonta ovat laatusertifioitu ISO 9001 -standardin mukaiseksi.

 

Sosiaalinen vastuu

Asiakastarpeiden muutokset, digitalisaatio, robotiikka, tekoäly ja sääntely muokkaavat työelämää ja -yhteisöjä voimakkaasti. Työmarkkinaosapuolten yhteistyötä työelämän kehittämiseksi pidetään Enersensessä tärkeänä asiana. Enersensessä arvostetaan avointa ja rehellistä vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä. Enersensessä noudatetaan voimassaolevia työehtosopimuksia.

Enersense on toimintansa alusta alkaen edistänyt työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Yhtiössä kunnioitetaan ihmisoikeuksia, kohdellaan samanarvoisina yksilöinä ja edistetään tasa-arvoa kaikessa yritystoiminnassa, kuten asiakkaiden ja sidosryhmien kohtelussa. Lisäksi Enersensellä huolehditaan eri projektien turvallisista työoloista kaikilla organisaatiotasoilla.

Enersensellä ajatellaan, että monimuotoisuus on erilaisuutta. Työntekijöiden erilaisten taustojen, osaamisten ja ominaisuuksien hyödyntäminen tekevät Enersensestä entistä innovatiivisemman, tuottavamman ja vastuullisemman työyhteisön.

Enersensellä työhyvinvointi on työn turvallisuuden, mielekkyyden ja terveellisyyden muodostama kokonaisuus. Työhyvinvointiin vaikuttavat työympäristön turvallisuus, työyhteisön ilmapiiri ja avoin vuorovaikutustapa, työkulttuuri, työmoraali, työn sisällön mielekkyys, ammatillisen kehityksen tukeminen ja työntekijän henkilökohtainen terveys. Työsopimuksen selkeys ja tieto luotettavasta palkanmaksajasta ovat osa Enersensen tarjoamaa työhyvinvointia.

Enersensellä hoidetaan työsuojeluun liittyvät asiat laadukkaasti, kuten sekä lakisääteistä että vapaaehtoista työn ja työolosuhteiden aiheuttamien vaara- ja haittatekijöiden ehkäisemistä, vähentämistä tai poistamista. Työturvallisuusjohtamisella toteutetaan esim. organisaation ympäristö-, tieto-, henkilö- ja toimitilaturvallisuutta. Työntekijöiden työsuojelukoulutukset ovat osa Enersensen liiketoimintaa.

Enersensellä kannustetaan työnteon ja vapaa-ajan mielekkääseen yhdistäminen niin, että työt tulevat tehtyä, mutta vapaa-aikaa jää tarpeeksi esim. perhe-elämään ja harrastuksiin tai muihin henkilökohtaisiin tarpeisiin. Toisille se voi tarkoittaa työntekoa ajasta ja paikasta riippumatta ja toisille taas esimerkiksi työn ja vapaa-ajan tarkkaa erottelua. Keskeistä työn ja vapaa-ajan onnistuneelle yhdistämiselle on työkulttuurin joustavuus.

Enersense on Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyritys. Enersensellä kannustetaan myös asiakasyrityksiä noudattamaan tilaajavastuulakia, sekä yrityksen että työnantajan eduksi. Enersensellä on työntekijöiden terveyteen ja työolojen turvallisuuteen liittyvät toiminnot sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukaiseksi.

Yhteiskuntavastuullisesti Enersense panostaa vuosittain käytettävissä olevien taloudellisten resurssiensa mukaan mm. urheilun ja kulttuurin tukemiseen.

 

Ympäristövastuu

Enersense noudattaa ympäristövaikutuksiin liittyviä lainsäädäntöjä, tunnistaa muutostarpeet ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. Ympäristövastuuta parannetaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti läpi Enersensen prosessien.

Enersensen ympäristöjohtaminen, -toiminta ja -valvonta ovat sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaiseksi.

 

Arvot

Enersensen luomat arvot tukevat yrityksen vastuullista toimintaa sekä ohjaavat koko organisaation ja henkilöstön jokapäiväistä toimintaa. Enersensen arvot rakentavat luottamusta sekä varmuutta niin henkilöstölle kuin myös asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Nämä arvot on avattu niin asiakkaan kuin työntekijän näkökulmasta.


Läpinäkyvyys

Tavoitteenamme on kehittää teollisuuden suurhankkeiden toiminnan läpinäkyvyyttä ja lisätä tiedonkulkua.

Olemme Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsen ja tekemämme työsopimukset noudattavat työlainsäädäntöjä. Säilytämme palveluumme rekisteröityneiden hakijoiden henkilötietoja luottamuksella. Rekrytointiprosessimme ovat selkeitä ja kommunikaatio hakijoiden kanssa avointa.

 

Ammattitaito

Etsimme asiakastarpeen mukaan laadukkaat ja kustannustehokkaat ratkaisut. Toimintamallimme ja -tapamme ovat modernit sekä ammattiosaaminen liiketoiminta-aluiden kärkitasoa.

Tarjoamme hakijan ammattitaitoa vastaavia työmahdollisuuksia yksilöllisesti. Kannustamme työntekijöitä kehittämään itseään ja tarvittaessa tarjoamme heille työn vaatimia koulutuksia.

 

Turvallisuus

Turvallisuus on tärkeä, laaja ja kaikkien yhteinen asia. Edistämme työturvallisuutta kaikilla projektiorganisaation tasoilla. Koulutuksen lisäämisellä sekä tehostamisella ja valvonnan automatisoinnilla, digiteknologiaa hyödyntäen, parannamme työmaiden turvallisuustasoa.

Työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta vastaa oma, yrityksemme sisäinen organisaatio, johon työntekijä voi tarvittaessa ottaa milloin tahansa yhteyttä. Tarjoamme Työturvallisuuskortti- ja ensiapukoulutuksia.

 

Kestävyys

Pyrimme yhdessä asiakkaiden kanssa aineellisissa tuotannoissa ja työsuhteiden kestossa pitkäkestoisiin ja laajeneviin ratkaisuihin. Sitoutumisemme kestävään kehitykseen luo tasapainoa talouden, ihmisten ja ympäristön välille.

 


Viestintä

Enersensen ulkoinen ja sisäinen viestintä noudattavat pörssiyhtiön mukaisia velvoitteita sekä säännöksiä. Yhtiön viestintä, markkinointi- ja mainontatapa antavat totuudenmukaisen kuvan markkinoitavasta tuotteesta tai palvelusta ja on hyvän tavan mukainen, eli ei esimerkiksi sisällä syrjintää tai muita epäasiallisia markkinointikeinoja.

Enersense viestii aktiivisesti, läpinäkyvästi ja avoimesti niin toimintansa positiivisista kuin negatiivisista vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja talouteen siten, että tieto on tasapuolisesti kaikkien saatavilla.