7K

FÖRETAG

55K

MEDARBETARE

100K

DOKUMENT

Enersense E-Sense – en plattform för intelligens

Behöver ni

kontrollera att underentreprenören uppfyller alla lagar och bestämmelser?
känna till vem som jobbar på platsen just nu – och om de är helt kvalificerade?
hjälp med att samordna supporttjänster inom projektet?

Enersense E-Sense är en SaaS-baserad tjänst för granskning av leveranskedjan, sourcing och personalhantering vid byggprojekt. Enersense E-Sense används av storskaliga industriaktörer och entreprenörer internationellt vid projekt som ställer höga krav på personalstyrka och hantering av underentreprenadkedjan.

Enersense E-Sense används i dagsläget av över 6 000 företag för att hantera mer än 45 000 medarbetare och uppdatera och verifiera 100 000 dokument varje år.

• Onlinegranskning
• Ansvarsstyrning
• Rapportering av avtalsinformation
• Tidsplanering
• Dokumentation
• Förvaltning
• Rapportering

Företag som är delaktiga i ert projekt är arbetsgivare, ibland nya och okända. Det är nödvändigt att se till att dessa företag betalar sina skatter och arbetsgivaravgifter i rätt tid. Enersense E-Sense verktyg för granskning och hantering av underentreprenadkedjan ger er en fullständig översikt över de företag som är delaktiga i projektet.

ONLINEBASERAD GRANSKNING OCH ANSVARSSTYRNING

Enersense E-Sense granskningstjänster underlättar granskning av entreprenörer vid storskaliga upphandlingar. Detta kan inkludera en grundläggande ansvarsgranskning men granskningen kan också utökas till att omfatta de egna kraven på entreprenörer. Granskningen integreras i processerna för personal och tillträdesrättigheter. All företagsrelaterad dokumentation och information lagras i företagets databas, där entreprenören själv har åtkomst för att kunna upprätthålla en uppdaterad information om företagen. Med Enersense E-Sense kan man också inhämta företagsinformation från myndigheter och med hjälp av programvara i vissa fall överföra filer.

AVTALSHANTERING

Företagen hanteras i Enersense E-Sense från upphandling till slutfört projekt. Företagen är kopplade till projekten via avtal, som kan bestå av dynamisk information om avtalsvärden och specificerade avtalsdokument. Granskningsprocessen stödjer avtalshanteringsverktyget, dokumentationen och tidsplaneringen. Personal som används i projektet kan kombineras med avtals-ID för att på så sätt möjliggöra en effektiv användning av värdefull personal- och tillgångsdata.

TIDSPLANERING

Typ av arbete, företag, under vilken period personalen ska arbeta samt projektets faser ger Enersense E-Sense-användarna en utmärkt möjlighet att övervaka och styra projektets tidsplan på ett kompakt och tydligt sätt. Man kan ställa in milstolpar och tidsfrister för alla typer av arbetsuppgifter och informera entreprenören om information som eventuellt saknas. Entreprenörerna kan själva planera tidsomfattningen vilket gör tidsplaneringsarbetet effektivare. Vid större projekt kan våra tidsplaneringsexperter hjälpa entreprenören.

DOKUMENTATION

Enersense E-Sense har använts för dokumentationshantering vid projekt inom kärnkraft, olja och gas. Förutom systemet förfogar vi över kompetenta dokumentationsspecialister som kan hjälpa till vid större dokumentationsprojekt. Vi har tagit fram dokumentation i Enersense E-Sense där entreprenören och andra berörda kan skriva projektets DDL. Enersense E-Sense och tillhörande experttjänster förkortar dessutom godkännandeperioden tack vare effektiva ändringsprocedurer och funktioner för milstolpar.

DIGITALA SIGNATURER

Vi använder effektiv och modern teknik för den digitala godkännandeprocessen. Namngiven personal uppdateras löpande om nya händelser eller inmatningar i dokumentationsprocessen. Våra verktyg för digital signering är perfekta för ändringsprocesser och godkännande av dokument.

• Personalstyrning
• Tidsstyrning
• Kvalifikationshantering
• Tillträdeskontroll

Enersense E-Sense erbjuder dynamiska projektfunktioner för att samla in och hantera personaldata och -dokument. Alla medarbetare är individer och kan tilldelas åtkomst till Enersense E-Sense My Page. Personalinformation används ofta av avdelningar som hanterar arbetsskydd, övervakning och säkerhet.

PERSONALHANTERING

Vi har en stor kunskap om vilken lagstadgad personalinformation som måste hanteras inom olika projekt. Med Enersense E-Sense kan man tilldela personer till projekt och enklare samla in data via sidorna Contractor och My Page. Med vår administrativa tjänst blir ni uppdaterade om frågor som kräver er uppmärksamhet. Vårt mål är att göra det möjligt att driva projekten med ett minimalt antal manuella formulär eller Excel-ark. Tack vare automatisering och programvaruintegrering mellan olika avdelningar kan personalinformationen i Enersense E-Sense användas som ett verktyg för huvuddata inom alla typer av byggnadsprojekt, eller för tjänster som rör tillträdesrättigheter inom industrin. Vi är specialiserade på att hantera personalinformation genom hela underentreprenadsledet – från rekrytering och granskning till personalrapportering.

TIDSSTYRNING

För att projektets tidrapporter ska bli korrekta använder Enersense E-Sense tre metoder för att registrera den arbetade tiden: 1. Tidsstämpling i tillträdeskontrollen 2. Uppgifter som anges av entreprenörens anläggningschef 3. Inmatning i medarbetarens My Page. Förutom information om arbetad tid kan man även koppla arbetsordning eller avtalsinformation till entreprenörer. På så sätt gör Enersense E-Sense det möjligt att godkänna alla fakturor från entreprenören och skapa ett projekt som inte kräver någon separat fakturering. Uppgifter om arbetad tid kan även kopplas till projektfaser och på så sätt användas för att följa hur arbetet fortskrider. Medarbetarnas totalt arbetade tid kan användas vid rapportering om olycksfrekvensen.

KVALIFIKATIONER OCH KOMPETENS

För att ett projekt ska bli framgångsrikt krävs att medarbetarna har nödvändig kunskap och kompetens. Enersense E-Sense erbjuder ett verktyg för kvalifikationshantering relaterat till vakans och omfattning. Alla kvalifikationer kan definieras med ett datum för när kvalifikationen upphör att gälla, samt annan dokumentation för att bevisa att kvalifikationen är giltig. Kvalifikationshanteringen kan integreras i projektets tillträdeskontroll. En person som saknar kvalifikation, eller vars kvalifikation har gått ut, nekas tillträde i systemen och de personer som ansvarar för arbetet har hela tiden en översikt över kvalifikationsstatusen genom hela underentreprenadkedjan.

TILLTRÄDESKONTROLL

Vi har tillhandahållit hundratals enheter för tillträdeskontroll för projekt med mellan 60 och 2 500 medarbetare på plats. Vi har bevisat vår förmåga och våra systems driftsäkerhet under värsta tänkbara förhållanden. Våra mobila och fasta system för tillträdeskontroll kan integreras helt i den allmänna hanteringen av personalinformation, och är därför ett optimalt val för alla typer av arbetsskydds- och säkerhetssyften. Vi kan erbjuda tillträdeskontroll för hela anläggningen med en lista över enheter inklusive: - Passersystem med hårdvara och mjukvara – Kort, kortskrivare och kameror – Säkerhetsverktyg – Applikationerna HSE Supervisor och Security Mobile – Utrustning för digital signering.

• Bokningssystem
• Inspektion av tillgångar
• Hantering av byggnadsställningar
• Mobila RFID-lösningar

Tillgångar i Enersense E-Sense kan vara byggnader, kontorslokaler, fordon, verktyg, utrustning, skåp, fartyg, byggnadsställningar, kranar. Enersense E-Sense erbjuder en delad plattform inom projektet där man kan kombinera data om företaget och medarbetarna med alla former av tillgångar som används i projektet.

DYNAMISKA TILLGÅNGAR

Enersense E-Sense omfattar dynamiska tillgångstyper och tillgångar. Detta innebär att användaren kan skapa en ny tillgångstyp med nya krav på fältuppsättning och dokumentation. Enersense E-Sense omfattar även en bas för de vanligaste tillgångarna som uppgifter om fordon och boende. Tillgångsfält, t.ex. aviseringsdatum, kan ställas in så att ett visst serviceföretag meddelas, eller bara den entreprenör som använder tillgången. Tillgångarna kan också kräva vissa kvalifikationer för att tillgången ska kunna bokas eller användas.

BOKNING OCH ANVÄNDNING

Alla användare som är kopplade till projektet ifråga kan ställas in som behöriga att boka och använda de tillgångar som är kopplade till projektet. Kostnaderna för tillgången kan kombineras med information om användning för att debitera antalet timmar som tillgången har använts. Eftersom användning och bokning kan kräva vissa personalkvalifikationer är det avgörande att personer kopplas till tillgångar.

INSPEKTION

Olika typer av tillgångar måste inspekteras med olika intervaller. En bil bör inspekteras en gång per år medan en byggnadsställning måste inspekteras varje vecka. Med Enersense E-Sense kan man välja rätt inspektionsintervall för olika typer av tillgångar och inspektionen kan göras via en mobil eller stationär applikation. Inspektionsformuläret är dynamiskt och består av dokument, bilder och fritextfält. Användaren anger vem som äger tillgången och vem som aktuellt förfogar över tillgången och ansvarar för den.

MOBILA RFID-LÖSNINGAR

Våra mobila applikationer stöder den senaste RFID- och GPS-tekniken. Enersense E-Sense kan ersätta multipla Excel-filer och manuella formulär som innehåller viktig data om projekttillgångarna. Vi kan tillhandahålla en skräddarsydd mobil applikation för tillgångshantering.

MODERN TEKNIK

Vi utvecklar individuella digitala lösningar för branschens behov. Våra kunders utmaningar handlar ofta om att utveckla mobila tjänster, Sakernas internet och molntjänster. Vi kan även erbjuda hjälp med systemintegration. Vi utvecklar program och applikationer för en rad olika plattformar och tekniker. Vi väljer alltid tekniker och verktyg utifrån hur lämpliga de är för kundens verksamhet och operativa miljö och för användarens behov.

UTMANA OSS OCH DRA FÖRDEL AV

• Professionell respons på lokala bestämmelser och krav, omfattande revisionsrapportering och rapportering till skattemyndigheten.
• Delat ansvar med en mycket erfaren samarbetspartner.
• Enhetlig och effektiv projektpersonalinformation.
• Maximal informationssäkerhet, minimalt antal Excel-ark.
• En välrenommerad expertservice.
• Besparingar och välavvägd riskhantering under hela underentreprenadkedjan.

 

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Contact us

Mika Linnamäki
Project Sales Director

+358 40 674 7701
mika.linnamaki [at] enersense.com

Juha Latva
Chief Technology Officer

juha.latva [at] enersense.com

E-Sense Support Service

+358 10 2926 230
support [at] e-sense.eu